Počas realizácie projektu majú partneri projektu v odôvodnených prípadoch možnosť vykonať nevyhnutné zmeny. Zmeny nesmú spôsobiť výraznú zmenu cieľov projektu  a spôsobiť zníženie kvality projektu.

Aké zmeny sa môžu vykonať?

Zmeny môžeme rozdeliť na:

 • finančné zmeny,
 • zmeny harmonogramu realizácie projektu,
 • zmeny v technickej dokumentácii,
 • iné zmeny.

Kto rozhoduje o zmenách?

V závislosti od typu zmien prijíma rozhodnutie vedúci partner, Spoločný technický sekretariát alebo národný kontrolór.

Vedúci partner rozhoduje v prípade:

 • finančných zmien týkajúcich sa presunu finančných prostriedkov medzi výdavkami v rámci rozpočtu partnera projektu (bez zmeny jednotiek).

Spoločný technický sekretariát rozhoduje v prípade:

 • finančných zmien spojených so zmenou jednotiek/počtu jednotiek,
 • zmien harmonogramu, ktoré majú vplyv na obdobie realizácie projektu,
 • zmien v technickej dokumentácii (pred podpísaním zmluvy s dodávateľom).

Národný kontrolór rozhoduje v prípade:

 • zmeny v technickej dokumentácii (po podpísaní zmluvy s dodávateľom) – odôvodnenie nevyhnutnosti vykonania zmien je potrebné predložiť spolu s čiastkovou žiadosťou o platbu.

Akým spôsobom sa vykonávajú zmeny v projekte?

Zámer vykonať zmeny v projekte je potrebné oznámiť pomocou formulára Žiadosť o vykonanie zmien (príloha č. 13 Príručky pre prijímateľa). Zmeny platia od okamihu ich zavedenia do systému SL2014, a v prípade potreby uzatvorenia dodatku k zmluve o poskytnutí finančného príspevku – od dátumu jeho podpísania poslednou zo strán.

Spôsob postupu v prípade vykonávania zmien v projekte je podrobne opísaný v Príručke pre prijímateľa v kapitole 6.3.

Ako často je možné vykonávať zmeny?

Žiadosti o zmenu je možné predkladať:

 • dvakrát za rok vedúcemu partnerovi (každý partner projektu),
 • dvakrát za rok Spoločnému technickému sekretariátu (vedúci partner v mene všetkých partnerov projektu).

Aké zmeny nevyžadujú predloženie žiadosti?

Zmeny, ktoré nevyžadujú predloženie žiadosti o zmeny, sú:

 • zmeny v harmonograme realizácie úloh bez vplyvu na obdobie realizácie projektu – je potrebné opísať v žiadosti o platbu,
 • aktualizácia kontaktných údajov partnera projektu (je potrebné oznámiť elektronicky),
 • zmena bankového účtu projektu (je potrebné oznámiť elektronicky),
 • zmena názvu partnera projektu (je potrebné oznámiť elektronicky),
 • zmena osôb oprávnených pracovať v systéme SL2014 (je potrebné oznámiť elektronicky).

V prípade akýchkoľvek pochybností spojených s postupom na vykonávanie zmien v projekte prosíme o kontakt s projektovým manažérom projektu v Spoločnom technickom sekretariáte.