V tejto sekcii budú zverejňované informácie o školeniach pre potenciálnych prijímateľov organizovaných v rámci programu, ako aj materiály z jednotlivých školení.

Informácie o školeniach pre prijímateľov nájdete v záložke Realizácia projektu.

Szczyrk, Poľsko:
od: 2017-09-26 Hodina: 09:00
do: 2017-09-27 Hodina: 16:00

V súvislosti s prebiehajúcou výzvou na predkladanie žiadostí pre prvú prioritnú os programu organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenie pre potenciálnych žiadateľov.

Školenie je určené pre prioritnú os „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“, čo znamená, že poskytnuté informácie budú cielene zamerané na túto os. Školenie sa bude týkať praktickej prípravy účastníkov na prácu so žiadosťou o FP (od návrhu k hodnoteniu).

Školenie v Sliezskom vojvodstve (Szczyrk) prebieha v poľskom jazyku v dňoch 26.09-27.09.2017. Školenie sa uskutoční v hoteli  Hotelu Skalite SPA & Wellness, ul. Krokusów 4, 43 – 370 Szczyrk. Registrácia účastníkov od 9:00

Účasť na školení je bezplatná. V rámci školenia je zabezpečená strava (obed). Zabezpečenie ubytovania a dopravy spolu z nákladmi s tým spojenými (cestovné a ubytovacie náklady) si hradí každý účastník sám.

Vzhľadom na obmedzený počet miest si vyžaduje účasť na školení predchádzajúcu registráciu. Pričom rozhodujúce bude poradie registrácie. Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie. Prosíme Vás o uvážené rozhodnutia o účasti na školení. Registrácia trvá do 20.09.2017.

Školenie je dvojdňové a zahŕňa všeobecný modul a modul vo forme workshopu. Prvý modul , obsahuje dôležité informácie potrebné pre podanie žiadosti v rámci výzvy pre danú investičnú prioritu. Druhý  modul je venovaný práci s generátorom žiadostí, t. j. on-line nástrojom, ktorý slúži na vypĺňanie a podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Pre modul vo forme workshopu je potrebné počítačové vybavenie. Spoločný technický sekretariát zabezpečuje jeden prenosný počítač (notebook) na dvoch účastníkov školenia vo forme workshopu.

Szczyrk, Poľsko

2017-09-26 2017-09-27