V tejto sekcii budú zverejňované informácie o školeniach pre potenciálnych prijímateľov organizovaných v rámci programu, ako aj materiály z jednotlivých školení.

Informácie o školeniach pre prijímateľov nájdete v záložke Realizácia projektu.

Nowy Sacz, Poľsko:
od: 2017-09-12 Hodina: 09:00
do: 2017-09-13 Hodina: 16:00

V súvislosti s prebiehajúcou výzvou na predkladanie žiadostí pre prvú prioritnú os programu organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenie pre potenciálnych žiadateľov.

Školenie je určené pre prioritnú os „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“, čo znamená, že poskytnuté informácie budú cielene zamerané na túto os. Školenie sa bude týkať praktickej prípravy účastníkov na prácu so žiadosťou o FP (od návrhu k hodnoteniu).

Školenie v Malopoľskom vojvodstve (Nowy Sacz) prebieha v poľskom jazyku v dňoch 12.09-13.09.2017. Školenie sa uskutoční v hoteli IBIS Styles, ul. 1 Brygady 2, 33 -300 Nowy Sącz. Registrácia účastníkov od 9:00

Účasť na školení je bezplatná. V rámci školenia je zabezpečená strava (obed). Zabezpečenie ubytovania a dopravy spolu z nákladmi s tým spojenými (cestovné a ubytovacie náklady) si hradí každý účastník sám.

Vzhľadom na obmedzený počet miest si vyžaduje účasť na školení predchádzajúcu registráciu. Pričom rozhodujúce bude poradie registrácie. Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie. Prosíme Vás o uvážené rozhodnutia o účasti na školení. Registrácia trvá do 06.09.2017.

Školenie je dvojdňové a zahŕňa všeobecný modul a modul vo forme workshopu. Prvý modul , obsahuje dôležité informácie potrebné pre podanie žiadosti v rámci výzvy pre danú investičnú prioritu. Druhý  modul je venovaný práci s generátorom žiadostí, t. j. on-line nástrojom, ktorý slúži na vypĺňanie a podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Pre modul vo forme workshopu je potrebné počítačové vybavenie. Spoločný technický sekretariát zabezpečuje jeden prenosný počítač (notebook) na dvoch účastníkov školenia vo forme workshopu.

Nowy Sacz, Poľsko

2017-09-12 2017-09-13