V tejto sekcii budú zverejňované informácie o školeniach pre potenciálnych prijímateľov organizovaných v rámci programu, ako aj materiály z jednotlivých školení.

Informácie o školeniach pre prijímateľov nájdete v záložke Realizácia projektu.

V súvislosti s prebiehajúcou výzvou na predkladanie žiadostí pre prvú prioritnú os programu organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenie pre potenciálnych žiadateľov.

Školenie je sú určené pre prioritnú os „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“, čo znamená, že poskytnuté informácie budú cielene zamerané na túto os. Školenie sa bude týkať praktickej prípravy účastníkov na prácu so žiadosťou o FP (od návrhu k hodnoteniu).

Školenie v Žilinskom kraji prebieha v slovenskom jazyku v dňoch 04. - 05.09.2017. Školenie sa uskutoční v hoteli Holiday Inn Žilina, Športová 2, SK-010 01 Žilina. Registrácia účastníkov od 9:00

Účasť na školení je bezplatná. V rámci školenia je zabezpečená strava (obed). Zabezpečenie ubytovania a dopravy spolu z nákladmi s tým spojenými (cestovné a ubytovacie náklady) si hradí každý účastník sám.

Vzhľadom na obmedzený počet miest si vyžaduje účasť na školení predchádzajúcu registráciu. Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie. Prosíme Vás o uvážené rozhodnutia o účasti na školení. Registrácia trvá do 01.09.2017.

Školenie je dvojdňové a zahŕňa všeobecný modul a modul vo forme workshopu. Prvý modul , obsahuje dôležité informácie potrebné pre podanie žiadosti v rámci výzvy pre danú investičnú prioritu. Druhý  modul je venovaný práci s generátorom žiadostí, t. j. on-line nástrojom, ktorý slúži na vypĺňanie a podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Pre modul vo forme workshopu je potrebné počítačové vybavenie. Spoločný technický sekretariát zabezpečuje jeden prenosný počítač (notebook) na dvoch účastníkov školenia vo forme workshopu.

Žilinský kraj

2017-09-04 2017-09-05