V tejto sekcii budú zverejňované informácie o školeniach pre potenciálnych prijímateľov organizovaných v rámci programu, ako aj materiály z jednotlivých školení.

Informácie o školeniach pre prijímateľov nájdete v záložke Realizácia projektu.

Bielsko Biała:
od: 2017-05-15 Hodina: 09:00
do: 2017-05-16 Hodina: 17:00

V súvislosti s prebiehajúcou výzvou na predkladanie žiadostí pre druhú prioritnú os programu organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenie pre potenciálnych žiadateľov v Bielsku Białej.

Školenie je venované investičnej priorite „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov  s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“. Znamená to, že osobitný dôraz bude kladený na informácie týkajúce sa tejto priority.

Informácie týkajúce sa školení ďalších prioritných osí budú pribežne uverejňované na webovej stránke programu. 

Školenie v Bielsku - Białej prebieha v poľskom jazyku. Účasť na školení je bezplatná. V rámci školenia je zabezpečená strava. Cestovné a ubytovacie náklady si  hradí každý účastník sám.

Vzhľadom na obmedzený počet miest je potrebné sa na školenia registrovať. Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie. Preto Vás žiadame o dôkladné premyslenie si potreby Vašej účasti na predmetnom školení. Registrácia trvá do 14.05.2017.

Školenie je dvojdňové a zahŕňa všeobecný modul modul vo forme workshopu. Prvý modul obsahuje dôležité informácie potrebné pre podanie žiadosti v rámci výzvy pre danú investičnú prioritu. Druhý  modul je venovaný práci s generátorom žiadostí, t. j. on-line nástrojom, ktorý slúži na vypĺňanie a podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Pre modul vo forme workshopu je potrebné počítačové vybavenie. Spoločný technický sekretariát zabezpečuje jeden notebook na dvoch účastníkov školenia vo forme workshopu.

Po prihlásení sa na školenie Vám budú zaslané podrobné informácie na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli počas registrácie. 

Bielsko Biała

2017-05-15 2017-05-16