V tejto sekcii budú zverejňované informácie o školeniach pre potenciálnych prijímateľov organizovaných v rámci programu, ako aj materiály z jednotlivých školení.

Informácie o školeniach pre prijímateľov nájdete v záložke Realizácia projektu.

Hotel Smile:
od: 2016-10-25 Hodina: 09:00
do: 2016-10-26 Hodina: 16:00

V súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí pre druhú a tretiu prioritnú os programu organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenie pre potenciálnych žiadateľov z Poľska.

Školenie je venované nasledovným prioritným osiam programu

„Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, špecifický cieľ: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“

„Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”

 Znamená to, že osobitný dôraz bude kladený na informácie týkajúce sa týchto prioritných osí. Školenie sa bude týkať praktickej prípravy účastníkov na prácu so žiadosťou o FP (od návrhu k hodnoteniu).

Školenie sa uskutoční v dňoch 25.-26.10.2016 v Szczawnicy v hoteli Smile a bude prebiehať v poľskom jazyku.

Účasť na školení je bezplatná. V rámci školenia je zabezpečená strava (obed). Zabezpečenie ubytovania a dopravy spolu z nákladmi s tým spojenými (cestovné a ubytovacie náklady) si hradí každý účastník sám.

Vzhľadom na obmedzený počet miest je potrebné sa na školenie vopred registrovať. Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie. Preto Vás žiadame o dôkladné premyslenie si potreby Vašej účasti na predmetnom školení. Registrácia trvá do 21.10.2016.

Školenie je dvojdňové a zahŕňa všeobecný modul a modul vo forme workshopu. Prvý modul  obsahuje dôležité informácie potrebné pre prípravu žiadosti v rámci výziev pre dané prioritné osi. Druhý  modul je venovaný práci s generátorom žiadostí, t. j. on-line nástrojom, ktorý slúži na vypĺňanie a podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Pre druhý modul je potrebné počítačové vybavenie. Spoločný technický sekretariát zabezpečuje jeden prenosný počítač (notebook) na dvoch účastníkov školenia vo forme workshopu.
Hotel Smile

2016-10-25 2016-10-26