V tejto sekcii budú zverejňované informácie o školeniach pre potenciálnych prijímateľov organizovaných v rámci programu, ako aj materiály z jednotlivých školení.

Informácie o školeniach pre prijímateľov nájdete v záložke Realizácia projektu.

V súvislosti s prebiehajúcou výzvou na predkladanie žiadostí pre prvú prioritnú os programu organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenie pre potenciálnych žiadateľov.

Školenie je venované prvej prioritnej ose programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“. Znamená to, že osobitný dôraz bude kladený na informácie týkajúce sa tejto priority. Školenie sa bude týkať praktickej prípravy účastníkov na prácu so žiadosťou o FP (od návrhu k hodnoteniu).

Školenie v Malopoľskom vojvodstve prebieha v poľskom jazyku v dňoch 31.05-01.06.2016. Podrobné informácie týkajúce sa miesta a programu školenia budú uvedené v záložke „Aktuality“ neskôr.

Účasť na školení je bezplatná. V rámci školenia je zabezpečená strava (obed). Zabezpečenie ubytovania a dopravy spolu z nákladmi s tým spojenými (cestovné a ubytovacie náklady) si hradí každý účastník sám.

Vzhľadom na obmedzený počet miest si vyžaduje účasť na školení predchádzajúcu registráciu. Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie. Preto Vás žiadame o dôkladné premyslenie si potreby Vašej účasti na predmetnom školení. Registrácia trvá do 17.05.2016.

Školenie je dvojdňové a zahŕňa všeobecný modul a modul vo forme workshopu. Prvý modul , obsahuje dôležité informácie potrebné pre podanie žiadosti v rámci výzvy pre danú investičnú prioritu. Druhý  modul je venovaný práci s generátorom žiadostí, t. j. on-line nástrojom, ktorý slúži na vypĺňanie a podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Pre modul vo forme workshopu je potrebné počítačové vybavenie. Spoločný technický sekretariát zabezpečuje jeden prenosný počítač (notebook) na dvoch účastníkov školenia vo forme workshopu.