Vyhlásenie o prístupnosti bolo vypracované na základe čl. 12 bod 7 zákona zo 4. apríla 2019 o digitálnej prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií verejných subjektov (Z. z. čiastka 848), ďalej len „zákon o digitálnej prístupnosti“ v súvislosti s vykonávaním WCAG 2.1 na stránke https://sk.plsk.eu/

Cieľom uverejnenia Vyhlásenia o prístupnosti je umožnenie oboznámiť sa s informáciami týkajúcimi sa prístupnosti programu spolupráce INTERREG Poľsko – Slovensko.

Úvod

Program spolupráce INTERREG Poľsko – Slovensko sa zaväzuje zabezpečiť prístupnosť svojej webovej stránky v súlade s predpismi zákona zo 4. apríla 2019 o digitálnej prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií verejných subjektov. Vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webovú stránku https://sk.plsk.eu/

Dátum uverejnenia a aktualizácia

Dátum uverejnenia webovej stránky: 2015-08-30
Dátum poslednej významnej aktualizácie: 2020-05-27

Stav z hľadiska súladu so zákonom

Webová stránka je čiastočne v súlade so zákonom zo 4. apríla 2019 o digitálnej prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií verejných subjektov.

Kritéria prístupu v súlade so zákonom boli splnené čiastočne.

 • môžu nastať prípady, že napriek úsiliu redaktorov portálu, sú niektoré dokumenty uverejnené na stránke neprístupné vzhľadom na skutočnosť, že:
  • pochádzajú z rôznych zdrojov,
  • sú veľmi obšírne, a boli vytvorené vo viacerých organizačných jednotkách, čo znemožnilo ovplyvniť ich cieľový obsah a formu (napr. Podrobné opisy prioritných osí),
  • boli uverejnené na základe pravidiel platných v inej inštitúcii,
  • boli uverejnené pred nadobudnutím účinnosti zákona o digitálnej prístupnosti
 • filmy nemajú titulky, preklad do poľského posunkového jazyka, zvukový opis, príp. prepis
 • môžu sa vyskytovať chyby týkajúce sa úpravy štýlov

Dátum vypracovania Vyhlásenia a metóda posúdenia digitálnej prístupnosti

Vyhlásenie bolo vypracované dňa: 2020-05-27

Vyhlásenie bolo vypracované na základe prieskumu, ktorý vykonal externý subjekt:

Webster-Studio Sp. z o.o. ul. Marcelińska 94B/169 60-324 Poznań
DIČ: 7792502487, IČO: 382381799, číslo KRS: 0000768113

Klávesové skratky

Na webovej stránke je možné používať štandardné klávesový skratky prehliadača.

Spätná väzba a kontaktné údaje

V prípade problémov s prístupnosťou webovej stránky nás, prosím, kontaktujte.
Kontaktnou osobou je Piotr Biel, e-mailová adresa: pbiel@plsk.eu.

Kontaktovať nás môžete aj telefonicky na tel. čísle + 48 12 444 15 00. Rovnakým spôsobom je možné podávať žiadosti o sprístupnenie nedostupných informácií a predkladať žiadosti o zabezpečenie prístupnosti.

Informácie o postupe

Každý má právo žiadať zabezpečenie digitálnej prístupnosti webovej stránky, mobilnej aplikácie alebo ich prvku. Je možné požadovať tiež sprístupnenie informácií pomocou alternatívneho spôsobu prístupu, napríklad prostredníctvom prečítania digitálne neprístupného dokumentu, opísania obsahu filmu bez zvukového opisu a pod. Žiadosť musí obsahovať údaje osoby, ktorá ju podáva, údaj o tom, o ktorú webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu ide a spôsob kontaktu. Pokiaľ žiadateľ oznámi potrebu získať informácie alternatívnym spôsobom prístupu, musí tiež uviesť spôsob poskytnutia takýchto informácií, ktorý mu vyhovuje. Program spolupráce INTERREG Poľsko – Slovensko musí žiadosť splniť bezodkladne, najneskôr v priebehu 7 dní od jej podania. Pokiaľ nie je možné tento termín splniť, program spolupráce INTERREG Poľsko – Slovensko o tom bezodkladne informuje žiadateľa, uvedie kedy bude možné žiadosť splniť, pričom tento termín nesmie byť dlhší ako 2 mesiace odo dňa podania žiadosti. Pokiaľ nie je možné digitálnu prístupnosť zabezpečiť, program spolupráce INTERREG Poľsko – Slovensko môže navrhnúť alternatívny spôsob prístupu k informáciám. V prípade, ak program spolupráce INTERREG Poľsko – Slovensko odmietne splniť žiadosť o zabezpečenie prístupnosti alebo alternatívneho spôsobu prístupu k informáciám, žiadateľ môže podať sťažnosť vo veci zabezpečenia digitálnej prístupnosti webovej stránky, mobilnej aplikácie alebo prvku webovej stránky, príp. mobilnej aplikácie.

Po vyčerpaní spomenutého postupu je možné tiež podať žiadosť ombudsmanovi na stránke https://www.rpo.gov.pl/

Architektonická prístupnosť

Budova programu Interreg Poľsko – Slovensko, ktorá sa nachádza v Krakove na ul. Halicka 9, 31-036 Krakov, je prispôsobená na používanie osobami so zdravotným postihnutím takto:

 • Budova má 2 vchody. K obidvom vchodom vedú schody. Pri hlavnom vchode (z ulice) sa nachádza plošina pre vozíčky. Pri zadnom vchode plošina pre vozíčky nie je. 
 • Vrátnica sa nachádza po pravej strane od vchodu. 
 • Pre osoby na vozíčkoch sú prístupné chodby a miestnosti na prízemí aj na vyšších poschodiach. Osoby so zdravotným postihnutím môžu využívať výťah. Neprístupné sú miestnosti na podlaží -1. Výťah premáva od podlažia 0 smerom hore. Priestory spoločného technického sekretariátu programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 sa nachádzajú na druhom poschodí.
 • V budove chýbajú: rampy, hlasové informácie (aj vo výťahu), indukčné slučky.
 • Do budovy je možné vstupovať s vodiacim psom. 
 • Na verejne prístupnom platenom parkovisku sú k dispozícii miesta pre osoby so zdravotným postihnutím. 
 • Nie je možné využiť tlmočníka posunkového jazyka na mieste ani online.