Štvrťročné správy o implementácii Programu

V zmysle čl. 32 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov, majú implementačné inštitúcie povinnosť zverejňovať štvrťročné správy z implementácie programu.

 

Vzhľadom na to nižšie zverejňujeme implementačné správy v štvrťročných blokoch.