Slovník pojmov týkajúcich sa programu

prijímateľ projektu FMP

subjekt uvedený v žiadosti o finančný príspevok pre projekt FMP, ktorý podpisuje zmluvu o poskytnutí príspevku a je zodpovedný za jeho finančnú a vecnú realizáciu.

Projekty FMP v programe realizujú:

 • Združenie Karpatského euroregiónu Poľsko,
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce „TATRY“,
 • Združenie „Región Beskydy“,
 • Prešovský samosprávny kraj,
 • Žilinský samosprávny kraj.

prijímateľ/hlavný partner malého projektu

subjekt uvedený v žiadosti o príspevok, ktorý podpisuje zmluvu o poskytnutí príspevku pre projekt a je zodpovedný za finančnú a vecnú realizáciu projektu

hlavný cieľ projektu

v zmysle programu – hlavný zámer, ktorý sa dosiahne vďaka realizácii projektu a poskytnutému príspevku. Musí byť v súlade so špecifickým cieľom/aktivitou v rámci príslušnej priority programu

špecifické ciele projektu

v zmysle programu – zámery, ktoré sa dosiahnu v rámci jednotlivých úloh naplánovaných v projekte. Špecifické ciele musia byť v súlade s hlavným cieľom

CST2021

centrálny informačný systém, za ktorého vytvorenie a fungovanie je zodpovedný poľský minister príslušný pre otázky regionálneho rozvoja.

Zabezpečuje spracovanie:

 • výziev na predkladanie žiadostí a hodnotenia žiadostí o príspevok,
 • projektov od okamihu výberu projektu na spolufinancovanie, vrátane vyúčtovania projektu,
 • kontroly projektov,
 • procesov spojených s certifikáciou výdavkov pre Európsku komisiu.

čiastková žiadosť o platbu

individuálna žiadosť o platbu, ktorú vedúci partner a každý partner projektu predkladajú kontrolórovi podľa pravidiel stanovených v príručke programu

spolufinancovanie

príspevok EÚ na oprávnené výdavky projektu udelený na základe zmluvy

programové dokumenty

dokumenty, ktoré schválil riadiaci orgán alebo monitorovací výbor, používané pri implementovaní programu

aktivity v projekte

v zmysle programu vecne opísané aktivity v rámci úloh naplánovaných v projekte

efekt

najširšia kategória, ktorá obsahuje všetky veci, ktoré vznikli v dôsledku realizácie projektu. Výstup + výsledok + vplyv

externý expert

expert, ktorý hodnotí žiadosti o príspevok na základe zmluvy uzatvorenej s CPE (expert hodnotiaci výskyt štátnej pomoci a kvalitatívny expert)

Fond malých projektov (FMP)

prostriedky určené v programe na realizáciu malých projektov v súlade s čl. 25 nariadenia Interreg

GBER

nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187 z 26.6.2014, s. 1, v znení neskorších predpisov)

generátor žiadostí a vyúčtovaní (týka sa FMP)

nástroj IT vytvorený na potreby predkladania žiadostí o finančný príspevok a vyúčtovania malých projektov v programe

národný orgán

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Je zahraničným partnerom riadiaceho orgánu, ktorý podporuje riadiaci orgán v koordinácii aktivít spojených s programom v Slovenskej republike a je zodpovedný za zasielanie platieb zo štátneho rozpočtu slovenským partnerom

riadiaci orgán

minister príslušný pre otázky regionálneho rozvoja na území Poľskej republiky. Je zodpovedný za riadenie programu zamerané na dosiahnutie cieľov programu

výbor pre malé projekty

poľsko–slovenský subjekt zriadený na potreby výberu a monitorovania realizácie malých projektov

monitorovací výbor

nezávislý orgán zriadený štátmi, ktoré sa zúčastňujú na programe (Poľská republika a Slovenská republika), na základe dohody s riadiacim orgánom, za účelom monitorovania vykonávania programu

kontrolór

subjekt alebo osoba zodpovedná za kontrolu na území štátu, ktorý sa zúčastňuje na programe

finančná oprava

anulovanie celého alebo časti príspevku pre projekt alebo program v dôsledku nezrovnalostí alebo závažných chýb

paušálna suma

v zmysle programu – stála suma za vykonanie úlohy s názvom Príprava projektu v rámci projektu. Paušálna suma predstavuje jednu zo zjednodušených metód účtovania výdavkov

intervenčná logika projektu

opis cieľov (hlavný cieľ a špecifické ciele projektu) a plánovaných aktivít spolu s ich logickým prepojením s výstupmi a výsledkami projektu. Poskytuje informácie o racionálnosti naplánovaných cieľov, aktivít a výsledkov projektu a o tom, aký je prínos projektu pre dosiahnutie cieľov a výsledkov programu

malý projekt

je to osobitný zámer realizovaný v rámci projektu FMP aspoň dvomi subjektmi – minimálne jeden z každej strany hranice s výnimkou Európskeho zoskupenia územnej spolupráce, ktoré sa môže uchádzať o finančný príspevok ako tzv. jediný prijímateľ. V programe sa môžu realizovať malé projekty len s finančným vkladom prijímateľa alebo spoločné malé projekty

spoločný malý projekt

malý projekt, ktorý sa vyznačuje: spoločnou prípravou, spoločným personálom, spoločnou realizáciou a spoločným financovaním. V spoločných malých projektoch sa uplatňuje princíp vedúceho partnera. Spoločný malý projekt sa môže realizovať s finančnou účasťou partnera/partnerov zo zahraničia alebo partnera/partnerov z tej istej strany hranice

malý projekt s finančným vkladom jedného prijímateľa

malý projekt, ktorý sa vyznačuje: spoločnou prípravou, spoločným personálom, spoločnou realizáciou, avšak s finančnou účasťou len jedného prijímateľa

nezrovnalosť

každé porušenie platných predpisov vyplývajúce z konania alebo opomenutia hlavného partnera alebo partnera projektu, ktoré má alebo môže mať negatívny vplyv na rozpočet Európskej únie v dôsledku jeho zaťaženia neodôvodneným výdavkom

kultúrne objekty

predstavujú materiálnu infraštruktúru, ktorá umožňuje ľuďom v Európe spoznávať kultúru. Pritom sa rozlišuje medzi objektmi dedičstva (pamiatkami) a novou kultúrnou infraštruktúrou (novými budovami určenými na podporu umenia, hudby, divadla atď.)

pôsobenie projektu

totožné s vplyvom projektu, dosiahnuté vďaka výsledkom projektu, dlhodobý efekt dosahovaný po návrate cieľovej skupiny projektu do svojho prostredia. Presahuje rámec realizácie projektu a má povahu predpokladu, ktorý môžeme pozorovať

partner projektu

subjekt uvedený v žiadosti o príspevok, ktorý sa zúčastňuje na projekte a je prepojený s vedúcim partnerom na základe partnerskej zmluvy

hlavný partner

subjekt uvedený v žiadosti o príspevok, ktorý podpisuje zmluvu a zodpovedá za finančnú a vecnú realizáciu projektu

príručka prijímateľa pre CST2021

pokyny pre prácu v CST2021, v ktorom sa realizovaný projekt zúčtováva

príručka programu

dokument schválený monitorovacím výborom programu, v ktorom sú stanovené pravidlá prípravy, realizácie, monitorovania a vyúčtovania projektu a jeho udržateľnosti

pomoc de minimis

pomoc upravená nariadením de minimis

štátna pomoc

pomoc upravená GBER

výstupy projektu

v zmysle programu – priamy, okamžitý, hmatateľný výsledok realizácie aktivít v projekte. Musia byť priamo prepojené so špecifickými cieľmi programu a projektu a prispievať k ich dosiahnutiu

program

program Interreg Poľsko – Slovensko 2021–2027 schválený rozhodnutím Európskej komisie č. C(2022) 6939 z 26. septembra 2022

projekt

zámer realizovaný na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, zameraný na dosiahnutie cieľa naplánovaného v žiadosti o finančný príspevok a cieľových hodnôt ukazovateľov výstupu a výsledku

projekt FMP

projekt realizovaný jedným prijímateľom v programe, spočívajúci v realizácii malých projektov v rámci priority 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie (špecifický cieľ – Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie) alebo priority 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia (špecifický cieľ – Budovanie vzájomnej dôvery najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom”)

regionálne kontaktné body

body, ktoré sa nachádzajú v maršalkovských úradoch v Poľsku (pre Sliezske, Malopoľské a Podkarpatské vojvodstvo) a v rámci vyšších územných celkov na Slovensku (pre Prešovský a Žilinský kraj). Úlohou RKB je podporovanie SpS v oblasti informačných a propagačných aktivít. RKB poskytujú o. i. poradenstvo pre žiadateľov a vykonávať propagáciu programu

výsledky projektu

v zmysle programu – priamy a okamžitý efekt zrealizovanej úlohy na socioekonomické prostredie. Výsledky sa dosahujú vďaka výstupom, ktoré vznikli v projekte. Dosahované v období realizácie alebo na záver projektu. Musia byť priamo prepojené s hlavným cieľom projektu

nariadenie de minimis

nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352 z 24.12.2013, s. 1, v znení neskorších predpisov)

nariadenie EFRR

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde (Ú. v. EÚ L 231 z 30.6.2021, s. 60, v znení neskorších predpisov)

nariadenie Interreg

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov (Ú. v. EÚ L 231 z 30.6.2021, s. 94

všeobecné nariadenie

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231 z 30.06.2021, s. 159, v znení neskorších predpisov)

SL2021 Projekty

aplikácia na podporu administrácie projektu od okamihu jeho výberu na spolufinancovanie, najmä v oblasti:

 • zavádzania zmien v realizovaných projektoch,
 • vedenia korešpondencie medzi prijímateľmi a pracovníkmi inštitúcií,
 • zasielania žiadostí o platbu (vrátane čiastkových žiadostí o platbu), ich overovania, vrátane schvaľovania, opráv, zamietania a rušenia,
 • zasielania údajov týkajúcich sa finančných harmonogramov, ich overovania vrátane schvaľovania, opráv a rušenia,
 • zasielania údajov týkajúcich sa verejného obstarávania a zákaziek,
 • zasielania údajov týkajúcich sa osôb zamestnaných na účely realizácie projektov, tzv. personálnej základne,
 • zasielania údajov týkajúcich sa grantových projektov (týka sa fondu malých projektov).

paušálna sadzba

v zmysle programu – stále percento oprávnených nákladov, ktoré sú základom vyúčtovania jednotlivej kategórie výdavkov. Paušálna sadzba predstavuje jednu zo zjednodušených metód účtovania výdavkov

finančné prostriedky na riadenie projektu FMP

prostriedky určené na pokrytie výdavkov na správu, propagáciu a informačné aktivity projektu FMP. Riadenie projektu FMP sa účtuje na základe paušálnej sadzby alebo skutočných výdavkov na základe dokladov, v súlade so zmluvou o poskytnutí príspevku pre projekt

udržateľnosť projektu

v zmysle programu prístupnosť jeho výstupov a výsledkov v období 5 rokov od záverečnej platby v prospech hlavného partnera v projekte. Povinnosť zachovať udržateľnosť výstupov a výsledkov sa týka všetkých projektov spolufinancovaných z prostriedkov programu. Projekty zahŕňajúce investície do infraštruktúry a výrobné investície majú splniť požiadavky udržateľnosti v súlade s čl. 65 všeobecného nariadenia

zmluva o poskytnutí príspevku

zmluva alebo dohoda uzatvorená medzi riadiacim orgánom a žiadateľom, ktorého projekt bol vybraný na spolufinancovanie v rámci programu

partnerská zmluva

zmluva, ktorá definuje vzájomné práva a povinnosti hlavného partnera a partnerov projektu pri realizácii projektu

žiadosť o príspevok

formulár, ktorý žiadateľ predkladá vo WOD2021 s cieľom získať finančné prostriedky z programu. Údaje zo žiadosti o príspevok spolu so všetkými prílohami potrebnými na vykonanie kontroly správnosti realizácie projektu sú dostupné a aktualizované v SL2021 Projekty

žiadosť o platbu pre projekt

žiadosť o platbu, ktorú vedúci partner predkladá spoločnému sekretariátu podľa pravidiel stanovených v programovej príručke a zmluve

žiadateľ

subjekt uvedený v žiadosti o príspevok, ktorý je zodpovedný za predloženie žiadosti o príspevok a v prípade, že je vybraný na financovanie, podpisuje zmluvu o priznaní príspevku s riadiacim orgánom

WOD2021

aplikácia podporujúca výber projektov na spolufinancovanie. Umožňuje programovým inštitúciám pripraviť vzor žiadosti o príspevok, vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí, a žiadateľom prípravu a predloženie žiadosti o príspevok

ukazovatele výstupu

merné ukazovatele, ktoré určujú, akým spôsobom sa bude zisťovať dosiahnutie výstupu

ukazovatele výsledku

merné ukazovatele, ktoré určujú, akým spôsobom sa bude zisťovať dosiahnutie výsledku

spoločný sekretariát

orgán zriadený riadiacim orgánom po dohode s národným orgánom za účelom podporovania riadiaceho orgánu a monitorovacieho výboru pri vykonávaní ich funkcií

oprávnený výdavok

výdavok alebo náklad riadne vynaložený hlavným partnerom alebo partnerom projektu v súvislosti s realizáciou projektu, t. j. v súlade so zmluvou, právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi ako aj príručkou programu

neoprávnený výdavok

každý výdavok alebo náklad, ktorý sa nemôže uznať za oprávnený výdavok

úloha

v zmysle programu – skupina aktivít naplánovaných na realizáciu v rámci projektu, ktorej cieľom je dosiahnutie výstupu/výstupov projektu a špecifického cieľa projektu, ktorého sa týka

tím expertov v projektoch FMP

tím osôb, ktoré majú odborné znalosti v danej oblasti, ktorý vykonáva hodnotenie kvality žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty, ktoré úspešne prešli etapu formálneho hodnotenia v rámci danej výzvy na predkladanie žiadostí. Zloženie tímu expertov schvaľuje výbor pre malé projekty

zdroje financovania

v zmysle programu – výkaz finančných prostriedkov, z ktorých sa projekt financuje