Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku predložené v rámci výziev v Programe Interreg Poľsko-Slovensko podliehajú nasledovným etapám hodnotenia:

Formálne hodnotenie

Cieľom hodnotenia je, aby do ďalších etáp hodnotenia postúpili len projekty, ktoré boli predložené v požadovanej forme a rozsahu a sú v súlade s výzvou. Formálne hodnotenie zahŕňa:

1. Súlad žiadosti s obsahom výzvy
2. Kritérium spolupráce
3. Miesto realizácie úloh v projekte Oprávnenosť
4. Zásada zákazu dvojitého financovania
5. Finančné inžinierstvo
6. Test štátnej pomoci
7. Konzistentnosť a správnosť


Pozitívny výsledok formálneho hodnotenia dostanú projekty, ktoré splnia všetky hodnotiace kritéria formálneho hodnotenia. Projekty sú tiež testované z pohľadu rizika štátnej pomoci. Výsledok testu nemá vplyv na pozitívny alebo negatívny výsledok formálneho hodnotenia. Cieľom testu je určiť, ktoré projekty budú eventuálne podliehať hodnoteniu experta počas technického hodnotenia. Formálne hodnotenie vykonáva Spoločný technický sekretariát.

Strategické hodnotenie

Strategickému hodnoteniu podliehajú všetky projekty, ktoré prešli fázou formálneho hodnotenia. Cieľom tejto etapy hodnotenia je posúdiť, ktoré projekty spĺňajú dva nevyhnutné predpoklady pre cezhraničné projekty: preukázateľný cezhraničný dopad projektu a kvalitu partnerstva. Aby mohol projekt prejsť do ďalšej etapy hodnotenia, musí získať minimálne 26 bodov na úrovni strategického hodnotenia. Strategické hodnotenie vykonáva Spoločný technický sekretariát.

Technické hodnotenie

Technické hodnotenie zahŕňa nasledujúce oblasti:

1. Finančné hodnotenie
2. Technická dokumentácia
3. Vplyv na životné prostredie
4. E-nástroj
5. Štátna pomoc


Technické hodnotenie má zabezpečiť, že všetky formálne správne a strategicky významné projekty sú pripravené na realizáciu aj po technickej stránke. Finančnému hodnoteniu a hodnoteniu vplyvu na životné prostredie podliehajú bez výnimky všetky projekty. Pridelenie projektu na hodnotenie technickej dokumentácie, e-nástroja, prípadne štátnej pomoci záleží od typu projektu a jeho vecného rozsahu (investičný/neinvestičný, s plánovaným e-nástrojom, s pozitívnym testom štátnej pomoci atď.). Technické hodnotenie vykonávajú externí experti.

Kvalitatívne hodnotenie

Poslednou etapou hodnotenia je KVALITATÍVNE HODNOTENIE. Jeho cieľom je posúdenie projektov z pohľadu adekvátnosti rozpočtu, plánovaných úloh, cieľov a udržateľnosti výsledkov. Kvalitatívne hodnotenie je bodované. Pre etapu kvalitatívneho hodnotenia je 49 bodov minimálnym limitom pre zaradenie projektu medzi odporúčané projekty na schválenie.

Kvalitatívne hodnotenie zahŕňa nasledujúce oblasti:

1. Logika projektu
2. Intervenčná logika
3. Rozpočet
4. Udržateľnosť

Kvalitatívne hodnotenie vykonávajú tiež externí experti.

Podrobné informácie o procese hodnotenia projektov sú uvedené v Príručke pre prijímateľa v kapitole 5.4 Proces hodnotenia a schvaľovania projektov a v Pracovnom poriadku expertov hodnotiacich projekty.

obrazek