Pravidlá ochrany osobných údajov

Správca osobných údajov venuje osobitnú pozornosť rešpektovaniu súkromia používateľov navštevujúcich tieto stránky.

Správca osobných údajov

V súlade s čl. 13 ods. 1 a ods. 2 Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len: GDPR) informujeme:

 1. Správcom osobných údajov spracúvaných v tomto servise je ministerstvo príslušné pre agendu regionálneho rozvoja, email: IOD@mfipr.gov.pl.
 2. Centrum Európskych Projektov so sídlom vo Varšave, ul. Domaniewska 39a, spracúva osobné údaje umiestnené v  tomto servise. Tel.: +48 22 378 31 00, email: iod@cpe.gov.pl, Internet: http://www.cpe.gov.pl.
 3. Každý prípad narušenia bezpečnosti informácií je treba ohlásiť na emailovej adrese: asi@cpe.gov.pl a kontakt@plsk.eu.
 4. Účelom zhromažďovania/spracovania osobných údajov je plnenie povinností Správcu osobných údajov pri implementácii Programu Interreg VA Poľsko-Slovensko 2014-2020, medzi ktoré patrí najmä: podávanie a vyhodnocovanie žiadostí o finančný príspevok, potvrdenie oprávnenosti výdavkov, poskytovanie podpory účastníkom projektu, hodnotenie, monitorovanie, kontrola, audit, podávanie správ a informačná a propagačná činnosť vrátane zabezpečenia plnenia informačnej povinnosti týkajúcej sa zverejňovania informácií o subjektoch prijímajúcich podporu v rámci Programu.
 5. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákonná povinnosť Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
 6. Kategóriami príjemcov údajov sú: Sprostredkovateľské orgány pri implementácii Programu na roky 2014-2020, experti hodnotiaci projekty, subjekty poskytujúce IT služby, subjekty vykonávajúce hodnotiace štúdie, zástupcovia subjektov oprávnených vykonávať kontroly alebo audity v rámci Programu, oprávnené osoby, poštoví prevádzkovatelia, subjekty vykonávajúce archivačné činnosti alebo iné subjekty poskytujúce služby ministrovi zodpovednému za regionálny rozvoj a Centru európskych projektov.
 7. Osobné údaje budú uchovávané až do ukončenia Programu, bez toho, aby boli dotknuté pravidlá upravujúce štátnu pomoc a národné predpisy o archivácii dokumentov.
 8. Osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, majú právo na prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenesenie údajov.
 9. Správca osobných údajov v zmysle čl. 17 ods. 3 písm. b GDPR, má právo odmietnuť vymazanie osobných údajov.
 10. Osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie alebo profilovanie uvedené v čl. 22 GDPR.
 11. Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR.
 12. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodným organizáciám.
 13. Po overení formálnych podmienok a zjavných chýb sa údaje uvedené v Usmernení o podmienkach zberu a prenosu údajov v elektronickej podobe na roky 2014 – 2020 exportujú z Generátora do hlavnej aplikácie centrálneho IKT systému uvedeného v časti 16 zákona z 11. júla 2014 o pravidlách realizácie programov v rámci politiky súdržnosti financovaných v rámci finančného výhľadu na roky 2014-2020.

Využívanie údajov

Na stránkach (napr.: www.plsk.eu) sa využívajú tzv. súbory cookies a osobné údaje, ktoré sa môžu uchovávať v denníkoch systémových udalostí. Spracovanie takto zhromaždených údajov sa uskutočňuje so súhlasom osôb, ktorých sa týkajú, v súlade so zákonom a spôsobom, ktorý zaručuje ich bezpečnosť. Prevádzkovateľ spracovania osobných údajov môže spracúvať osobné údaje na účely: zabezpečenia správnej obsluhy používateľov portálu, dôkazné, štatistické účely a na účely opísané v časti „Prihlasovanie sa na stránky“ a na účel komunikácie s používateľmi, ktorí s tým vyjadrili súhlas.

Zhromažďovanie údajov

V rámci stránok uchovávame požiadavky HTTP odoslané na náš server. Znamená to, že poznáme verejné adresy IP, z ktorých si používatelia prezerajú informačný obsah našich stránok. Prezerané zdroje sú identifikované prostredníctvom adresy URL. Poznáme tiež:

 • čas prijatia požiadavky HTTP,
 • čas odoslania odpovede HTTP,
 • názov stanice klienta – identifikácia vykonávaná prostredníctvom protokolu HTTP,
 • informácie o chybách, ktoré sa vyskytli počas realizácie transakcie HTTP,
 • adresa URL stránky, ktorú predtým používateľ navštívil (referer link) – v prípade, ak k prístupu na naše stránky došlo prostredníctvom odkazu,
 • informácie o prehliadači používateľa.

Tieto údaje nie sú spájané s konkrétnymi osobami, ktoré si prezerajú stránky spoločných sekretariátov, s výhradou uvedenou v bode „Prihlasovanie sa na stránky“. Na účel zabezpečenia čo najvyššej kvality stránok príležitostne analyzujeme súbory s denníkmi udalostí s cieľom určiť, ktoré stránky sú navštevované najčastejšie, aké prehliadače webových stránok sa používajú, či štruktúra stránky neobsahuje chyby a pod.

Mechanizmus súborov cookies na stránkach

Mechanizmus súborov cookies sa nevyužíva na získavanie akýchkoľvek informácií o používateľoch stránok ani na sledovanie ich navigácie. Súbory cookies používané v rámci stránok  neuchovávajú osobné údaje používateľov.
Pre tieto konkrétne stránky uchovávame nasledujúce súbory cookies, ktoré sa vytvárajú a existujú len počas adekvátne vymedzeného času. Sú nevyhnutné pre správne fungovanie jednotlivých súčastí stránok.

Uchováva číselnú hodnotu využívanú počítadlom navštívených stránok.

Názov súboru cookie

Druh

Účel a obsah

COOKIESACCEPT Dočasný (týkajúci sa relácie) Používaný na zaznamenanie skutočnosti oboznámenia sa s vyznačenými
informáciami. Vytvára sa na účel obmedzenia počtu emisií periodicky
sa zobrazujúcich oznámení. Vďaka použitiu súboru cookie
sa informácia zobrazí iba raz pre jednu reláciu používateľa,
a nezobrazuje sa opäť po prechode na ďalšiu stránku v rámci portálu.
COOKIE_SUPPORT Dočasný (týkajúci sa relácie)

Obsahuje informácie o tom, či prehliadač používateľa podporuje
súbory cookies.

JSESSIONID Dočasný (týkajúci sa relácie)

Uchováva identifikátor relácie. Je nevyhnutný na zachovanie
konzistentnosti realizovanej požiadavky.

LFR_SESSION_STATE Dočasný (týkajúci sa relácie)

Využíva sa na riadenie relácie. Obsahuje presný dátum
nadviazania spojenia a vytvorenia relácie.

U_GUEST Dočasný (týkajúci sa relácie)

Využíva sa na štatistiky. Uchováva jedinečné číslo,
na základe ktorého je možné zistiť, či používateľ už stránky navštívil.

Odkazy na iné stránky

Portál obsahuje odkazy na iné webové stránky. Nenesieme zodpovednosť za pravidlá ochrany súkromia uplatňované na takých stránkach. Odporúčame, aby ste sa po prechode na iné stránky oboznámili s politikou na ochranu súkromia, ktorá sa na nich uplatňuje. Táto politika na ochranu súkromia sa vzťahuje iba na tieto stránky.

Prihlasovanie sa na stránky

Výnimkou z pravidiel uvedených vyššie je registrácia používateľov na stránkach. Osobné údaje využívané počas prihlásenia sa spracúvajú na účel, na ktorý boli stránky vytvorené a na archiváciu.
S ohľadom na subjekty a osoby, ktoré využili registračnú službu na stránkach, sa zaznamenávajú tieto osobné údaje:

 • meno,
 • priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • dátum narodenia.

Okrem toho sa pre každú osobu zaregistrovanú na stránkach registruje prístupové heslo.
S ohľadom na osoby alebo subjekty, ktorým sa zasielajú správy na uvedené e-mailové adresy, sa zaznamenávajú informácie o adresách IP počítačov a o dátume a čase prečítania správy. Príjemca informácií dostane do poštovej schránky informáciu s avízom o správe, ktorá mu bola zaslaná, a ku ktorej môže získať prístup po kliknutí na odkaz uvedený v informácii s avízom. Kliknutie na uvedený odkaz presmeruje príjemcu na stránku portálu, na ktorom si príjemca prečíta správu, ktorá mu bola zaslaná. Zároveň sa v denníkoch udalostí servera zaznamenávajú: číslo IP počítača, z ktorého došlo k pripojeniu, a dátum a hodina vykonania tejto operácie a oznámenie, že informácia bola prečítaná.
Informácie uvedené v denníkoch udalostí, ktoré registrujú informácie o prečítaní zaslaných správ, sa využívajú na účel potvrdenia, že informácia odoslaná adresátovi bola správne doručená, a následne sa zaznamená na portáli.

Súhlas používateľa stránok

Používateľ vyjadruje súhlas s prístupom k informácii uchovávanej v jeho koncovom zariadení (počítač, telefón a pod.) alebo s uchovávaním súborov cookies pochádzajúcich z aktuálnej stránky v jeho koncovom zariadení, pomocou nastavení softvéru, ktorý si nainštaloval.
POZOR! V mnohých prípadoch softvér slúžiaci na prezeranie  webových stránok (internetový prehliadač) štandardne povoľuje uchovávanie súborov cookies v koncovom zariadení používateľa. Používatelia webových stránok môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa súborov cookies. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby sa v nastaveniach internetového prehliadača zablokovalo automatické prijímanie súborov cookies, alebo aby bol používateľ informovaný vždy, keď budú umiestnené v zariadení používateľa portálu. Podrobné informácie o možnosti a spôsoboch spracovania súborov cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (internetového prehliadača). Je potrebné pamätať, že obmedzenia používania súborov cookies môžu mať vplyv na niektoré funkčné prvky  dostupné na webových stránkach portálu.
Nižšie je uvedené, akým spôsobom možno zmeniť nastavenia týkajúce sa využívania súborov cookies v obľúbených internetových prehliadačoch.

Internet Explorer

Konfigurácia je možná po otvorení karty: Ochrana osobných údajov.
V ponuke prehliadača je potrebné vybrať: Nástroje > Možnosti siete Internet > Ochrana osobných údajov > tlačidlo: Rozšírené > vybrať príslušné nastavenia.

Mozilla Firefox

Konfigurácia je možná po otvorení karty: Ochrana osobných údajov.
V ponuke prehliadača je potrebné vybrať: Nástroje > Možnosti > Súkromie > vybrať príslušné nastavenia.

Google Chrome

Je potrebné kliknúť na ponuku (v pravom hornom rohu), následne Nastavenia Google Chrome a položka: Nastavenia > Zobraziť rozšírené nastavenia > v časti „Súkromie“ je potrebné kliknúť na tlačidlo„Nastavenia obsahu“ > vybrať príslušné nastavenia.

Zmeny

V prípade zmeny platnej politiky na ochranu súkromia budú vykonané príslušné úpravy obsahu uvedeného vyššie.

Slovníček

Čas prijatia požiadavky HTTP  – špecifikuje čas, kedy server www prijme požiadavku používateľa týkajúcu sa poskytnutia informácií, napr.: požadovanú webovú stránku.
Čas odpovede stránky HTTP – špecifikuje čas, kedy server www poskytol odpoveď na požiadavku používateľa.
Protokol HTTP – (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokol zasielania hypertextových dokumentov), je to protokol siete WWW (ang. World Wide Web).
Protokol SSL – protokol, ktorý slúži na bezpečný prenos šifrovaného toku údajov.
URL (ang. Uniform Resource Locator) – znamená zjednotený formát adresovania zdrojov (informácií, údajov, služieb) používaný na internete a v miestnych sieťach. URL sa najčastejšie spája s adresami webových stránok, tento formát adresovania však slúži na identifikáciu všetkých zdrojov dostupných na internete.
Navigácia na portáli – premiestňovanie, prechádzanie používateľa medzi jednotlivými webovými stránkami v rámci daného portálu www.
Relácia – znamená v informatike objekt, ktorý si počas určitej doby pamätá na serveri podrobnosti týkajúce sa spojenia s klientom. Charakteristickou vlastnosťou relácie je, že údaje, ktoré sú k nej priradené, majú prevažne dočasný, prchavý charakter (na rozdiel napríklad od preferencií priraďovaných k účtu klienta). Údaje o relácii sa uchovávajú v súboroch cookies alebo v adrese URL.
Dočasný súbor cookie (týkajúci sa relácie) – vytvára sa a vyskytuje v špecifikovanom čase, iba počas doby, kedy používateľ navštevuje stránku. Zatvorenie okna prehliadača so stránkou portálu má za následok odstránenie vytvoreného súboru.
Automatický skript – je to kód programu, ktorý automaticky prezerá a preberá informácie, napr. z webových stránok.