Ukončenie realizácie projektu neznamená ešte splnenie všetkých povinností.

Ak ste v rámci projektu kúpili dlhodobý majetok, postavili objekty alebo inštalácie, alebo ste zamestnávali pracovníkov, platí pre vás tzv. obdobie udržateľnosti. Je to obdobie, počas ktorého musíte v nezmenenej forme a rozsahu zachovať výsledky projektu, ktorých dosiahnutie bolo deklarované v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Štandardne toto obdobie trvá 5 rokov. Obdobie udržateľnosti sa počíta od dátumu poslednej platby realizovanej Riadiacim orgánom na účet vedúceho partnera

Porušenie pravidla udržateľnosti môže znamenať povinnosť vrátenia prostriedkov, ktoré ste dostali na realizáciu projektu, vrátane úrokov vypočítaných rovnako ako pre daňové nedoplatky, primerané dĺžke obdobia nedodržania pravidla udržateľnosti.

Po ukončení projektu ste povinní archivovať kompletnú dokumentáciu po dobu uvedenú v zmluve o poskytnutí finančného príspevku. V tomto období máte povinnosť umožniť nahliadnutie do dokumentácie. Miestom archivácie by malo byť sídlo subjektu, ktorý realizoval projekt. Vedúci partner má povinnosť uchovávať dokumenty na úrovni projektu potvrdzujúce realizáciu predpokladov a ukazovateľov projektu všetkými partnermi (overenie zhody kópie  s originálom).