Úspešné projekty

Program Interreg Poľsko-Slovensko začal oslavovanie 30. výročia Interreg skvelým podujatím! Európska komisia v spolupráci s INTERACT plánuje zorganizovať výstavu a vydať publikáciu s názvom „30 projects for 30 years of Interreg“, v ktorej bude prezentovaný jeden z naších projektov!

 

Projekt „Revitalizácia Beskydských lesov na poľsko-slovenskom pohraničí“ bol vybraný Európskou komisiou do mobilnej výstavy a na elektronickú publikáciu podporujúcu medzinárodnú spoluprácu.

O projekte:

V rokoch 2006-2008 boli rozsiahle lesné komplexy v Beskydoch v dôsledku sucha a vetra výrazne oslabené. Tento stav sa ešte zhoršil, keď najobľúbenejší druh stromu v lese – smrek – zasiahol kôrovec a huby, čo viedlo k jeho hromadnému odumretiu.

Problémy, ktoré ovplyvnili lesný porast na poľskej strane hranice, sa tiež vyskytli na slovenskej strane. Iba spoločné susedské zapojenie do zlepšenia stavu lesov rastúcich v Beskydoch vytváralo šancu na úspech.

Preto v roku 2009 sa začalo s trojročným projektom, ktorého sa zúčastnili poľský a slovenskí lesníci. Jeho účelom bolo zachovať a chrániť bohaté prírodné dedičstvo Beskýd na oboch stranách hranice. Väčšina aktivít bola zameraná na tzv. prestavanie odumierajúcich smrečín. To znamenalo zmenu druhového zloženia porastov založením nových plodín, starostlivosť o ne a ochranu pred zvieratami. V rámci projektu bolo prestavaných 1970 hektárov porastov, z toho 1249 hektárov na poľskej strane.  

Ďalším úspechom projektu bolo vytýčenie cezhraničného náučného chodníka – „Beskydská zelená cesta“. Na trase dlhšej ako 32 kilometrov boli pripravené početné odpočívadlá a boli umiestnené informačné a vzdelávacie tabule. V súčasnosti je cesta veľkým svedectvom o zrealizovanom projekte a zdrojom informácií o prírodných hodnotách Beskýd.

    Poľsko-slovenský projekt, ktorý vybrala Európska komisia na výstavu a publikovanie Poľsko-slovenský projekt, ktorý vybrala Európska komisia na výstavu a publikovanie Poľsko-slovenský projekt, ktorý vybrala Európska komisia na výstavu a publikovanie Poľsko-slovenský projekt, ktorý vybrala Európska komisia na výstavu a publikovanie Poľsko-slovenský projekt, ktorý vybrala Európska komisia na výstavu a publikovanie