Systémové riešenie pre 1. prioritnú os – prírodné a kultúrne dedičstvo

15.12.2020 Monitorovací výbor prijal rozhodnutie (19/2020) týkajúce sa využitia finančných prostriedkov v 1. prioritnej osi programu „Ochrona a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia". 

 

Systémové riešenie umožní využitie úspor po verejných obstarávaniach vlastných a/alebo partnera toho istého projektu na pokrytie rozdielov vyplývajúcich z verejných obstarávaní v rámci daného projektu

Toto riešenie umožní zmierniť negatívne účinky COVID-19 (zníženie finančnej likvidity prijímateľov, zvýšenie trhových cien). Prispeje tiež k plnšiemu využitiu dostupnej alokácie.

Schválený postup pre projekty je uvedený v prílohe.