Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, ktoré úspešne prešli formálnym a vecným hodnotením, schvaľuje Monitorovací výbor, ktorý pozostáva zo zástupcov všetkých regiónov oprávneného územia programu na poľskej a na slovenskej strane. Spoločný technický sekretariát informuje vedúceho partnera o rozhodnutí týkajúceho sa schválenia poskytnutia  finančného príspevku. Následne predkladá k podpisu návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku nájdete tu. Zmluva určí podmienky spolufinancovania daného projektu. Zmluvnými stranami sú Riadiaci orgán a vedúci partner. Povinnosťami vedúceho partnera, vyplývajúcimi zo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, sú o. i.:

  • príprava a podpísanie dohody s partnermi, vzor  partnerskej zmluvy nájdete tu,
  • koordinácia projektu - zaistenie správnej a včasnej vecnej aj finančnej realizácie celého projektu,
  • bezodkladný prevod platieb jednotlivým partnerom projektu,
  • zaistiť, aby všetky výdavky predstavené  prijímateľmi boli overené kontrolórmi,
  • zaistiť, aby výdavky predstavené prijímateľmi boli vynaložené na implementáciu projektu.