Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 je pripravovaný poľsko-slovenskou Pracovnou skupinou. Zloženie skupiny bolo určené v súlade so zásadou partnerstva, podľa ktorej na príprave a implementácii programov financovaných EÚ úzko so sebou spolupracujú: 

 • inštitúcie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, 
 • sociálni a hospodárski partneri, 
 • organizácie zastupujúce občiansku spoločnosť (pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia a zodpovedné za podporu sociálneho začlenenia, základných práv, práv ľudí so zdravotným postihnutím, rodovej rovnosti a nediskriminácie). 

Zásada partnerstva je stanovená v čl. 6 nového všeobecného nariadenia a v základoch európskeho kódexu správania v oblasti partnerstva. 

Zloženie Pracovnej skupiny: 

 1. Riadiaci orgán (RO) – Ministerstvo fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky (MFaRP) 
 2. Národný orgán (NO) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) 
 3. Úrad Maršalka Malopoľského vojvodstva 
 4. Úrad Maršalka Podkarpatského vojvodstva  
 5. Úrad Maršalka Sliezskeho vojvodstva  
 6. Združenie Karpatského euroregiónu Poľsko  
 7. Združenie „Region Beskidy" 
 8. Združenie Euroregión „Tatry" 
 9. Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu TATRY 
 10. Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu TRITIA  
 11. Malopoľský vojvodský úrad 
 12. Podkarpatský vojvodský úrad  
 13. Sliezsky vojvodský úrad  
 14. Prešovský samosprávny kraj 
 15. Žilinský samosprávny kraj 
 16. Združenie miest a obcí Slovenska (Prešovský kraj) 
 17. Združenie miest a obcí Slovenska (Žilinský kraj)  
 18. Fórum Euroregiónov Slovenskej republiky  
 19. MIRRI, ako prvostupňový kontrolór 
 20. Ústav geografie a územného plánovania Poľskej akadémie vied 
 21. Celopoľská aliancia odborových zväzov Malopoľského vojvodstva 
 22. Regionálna obchodná a priemyselná komora v Bielsko-Bialej 
 23. Asociácia medzinárodných projektov „INPRO” 
 24. Združenie „EKOSKOP” 
 25. Slovak Business Agency Prešov 
 26. Cyklokoalícia