Oznámenie - zrušenie limitu 30 tis. EUR pre úspory po verejnom obstarávaní


Predstavujeme Vám ďalšie oznámenie zameraného na obmedzenie negatívnych účinkov pandémie koronovírusu COVID-19 na implementáciu projektov s poskytnutým finančným príspevkom z programu. Detaily navrhovaného riešenia sa nachádzajú v oznámení priloženom k tejto správe.


Oznámenie v súvislosti s pandémiou covid-19 pre mikroprijímateľov, ktorí realizujú mikroprojekty - 10.06.2020

V súvislosti so súčasnou situáciou spôsobenou vyhlásením stavu epidémie (SARS-CoV-2), ktorý môže ovplyvniť termín realizácie jednotlivých úloh v mikroprojektoch a vyvolať potrebu predĺženia doby trvania mikroprojektu (možné predĺženie na viac ako 18 mesiacov), čo môže spôsobiť problémy s finančnou likviditou partnerov, ktorí realizujú mikroprojekty, sa umožňuje častejšie podávanie Správ o realizácie mikroprojektov predkladaním čiastkových/dodatočných správ (v súlade s Oznámením pre prijímateľov, ktorí realizujú projekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, v súvislosti s pandémiou COVID-19) pri dodržaní pravidiel uvedených v Postupe.
 
Detaily v prílohe. 

Minimalizácia negatívnych vplyvov COVID-19: informácia pre prijímateľov - 10.06.2020

Vážení prijímatelia, 

nadväzujúc na oznámenie z 02.04.2020 o pravidlách realizácie projektov počas pandémie COVID-19 Vám odporúčame nahradiť, ak je to účelné a možné, stacionárne činnosti, ako sú školenia, udalosti, stretnutia atď., ich online formami, využívajúc pri tom internetové platformy (videokonferencie, webináre), internetové stránky, sociálne siete atď. V prípade účasti na zahraničných veľtrhoch môžu byť cesty na veľtrhy nahradené inou formou propagácie určenou tej istej cieľovej skupine. Pripomíname, že ak máte v súvislosti s COVID-19 záujem zmeniť spôsob realizácie projektu využívajúc dištančné formy činností, je potrebné sa najskôr skontaktovať s STS.

Pozor: vzhľadom na okolnosti nezávislé od príjemcu, ktoré nebolo možné predvídať v štádiu prípravy projektu, zavádzame dodatočne možnosť odstúpiť od realizácie výdavku, napríklad prenájmu miestností alebo zabezpečenie cateringu, pričom pridelené finančné prostriedky budú presmerované na nové výdavky, ktoré priamo súvisia s odstránením negatívneho vplyvu pandémie COVID-19 na projekt, napr. nákup prístupu k internetovým platformám.

Nové možnosti kontaktovania zamestnancov STS - 9.06.2020

Vážené dámy a vážení páni, pandemická situácia predstavuje pre nás množstvo výziev. Sme s Vami v neustálom kontakte, najmä prostredníctvom e-mailu. Na zlepšenie našej práce zavádzame ďalšiu možnosť, ako nás kontaktovať online.

 

Poskytujeme príležitosť zorganizovať online stretnutie pomocou služieb Microsoft Teams alebo Zoom. Ak chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom e-mailu. Ak organizujete projektové stretnutie online s účasťou projektových partnerov, na ktorom je naša účasť účelná, pripojte, prosím, k tomuto stretnutiu aj nás. Odporúčame Vám, aby ste využili možnosť online stretnutia.

Tím Spoločného technického sekretariátu PL-SK

Usmernenia EK a UVO pre verejných obstarávateľov ako nakupovať počas mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 - 21.04.2020

 

Informujeme, že Európska komisia a Úrad pre verejné obstarávanie vydali pre prijímateľov/verejných obstarávateľov usmernenia ako nakupovať počas mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19.

 

Detaily nájdete v prílohe. 


Opatrenia ohľadom koronavírusu - obmedzený kontakt s pracovníkmi STS - 9.04.2020

V období od 16. marca do 26. júna 2020 budú zamestnanci Spoločného technického sekretariátu pracovať z domu (home office). Vzhľadom na to Vás žiadame o kontakt prostredníctvom mailov.

 

Mailové adresy nájdete v záložke Kontakt.

Oznámenie pre prijímateľov, ktorí realizujú projekty, v súvislosti s pandémiou COVID-19 - 2.04.2020

 

Vážené dámy, vážení páni,

súčasná situácia spojená s pandémiou môže mať výrazný vplyv na realizáciu úloh naplánovaných v rámci projektov. Sme si vedomí, že v aktuálnej situácii môžete byť nútení odvolať, presunúť úlohy, alebo príp. vykonať iné nevyhnutné zmeny v projektoch. Zároveň si uvedomujeme, že táto situácia môže v rôznej miere sťažiť dodržanie termínov vyplývajúcich z programových dokumentov a mať vplyv na oprávnenosť výdavkov.

S cieľom zmierniť prípadné následky tejto situácie Riadiaci orgán (Ministerstvo fondov a regionálnej politiky PR), Národný orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a Spoločný technický sekretariát navrhujú rad opatrení spočívajúcich v pružnejšom uplatňovaní pravidiel uvedených v Príručke pre prijímateľa.

Detaily nájdete v prílohe. 


COVID-19 aktuálna informácia o implementácii programu Interreg PL-SK - 20.03.2020

V súvislosti s odporúčanými preventívnymi opatreniami vykonávajú programové inštitúcie (RO, NO, STS, kontrolóri, RKB, Euroregióny) svoju prácu na diaľku. V súčasnosti to nemá vplyv na spôsob a načasovanie prijatých rozhodnutí.

 

V prípade žiadostí o zmenu a žiadostí o platbu sa riadime pravidlami a termínmi uvedenými v Príručke pre prijímateľa. V tomto ohľade je komunikácia s STS zabezpečená prostredníctvom systému SL2014.

V súlade s platnými programovými pravidlami (Príručka pre prijímateľa) je možné uznať za oprávnené náklady spojené s organizáciou služobných ciest, ktoré sa neuskutočnili nie z viny partnera projektu (napr. bola odvolaná konferencia, na ktorej sa pracovník partnera projektu mal zúčastniť, pracovník ochorel), a partner preukáže, že nemal možnosť kompenzácie vzniknutých nákladov.

Inštitúcie programu zvážia zavedenie mechanizmu pre kompenzáciu nákladov v kategórii výdavkov na externých expertov a externé služby (najmä pokiaľ ide o školenia, služby súvisiace s organizáciou podujatí, stretnutí atď.), podobného do mechanizmu pre kompenzáciu nákladov na služobné cesty, ktoré sa neuskutočnili nie z viny partnera.

V prípadoch, keď nie je možné vykonávať projektové aktivity v pôvodne plánovaných termínoch, tak by sa mala zvážiť zmena harmonogramu vykonávania týchto aktivít alebo, ak je to možné, prijatie alternatívnych spôsobov ich realizácie, napríklad vo forme videokonferencií alebo online výučby. Ak nie je možné prijať takéto opatrenia, mali by ste zvážiť zrušenie tejto aktivity vo forme žiadosti o zmenu.

Budeme Vás informovať o riešeniach, ktoré umožnia zmierniť dopad koronavírusovej pandémie na implementáciu projektov s poskytnutým finančným príspevkom z programu Interreg PL-SK, o ktorých sme už písali skôr na webovej stránke programu https://sk.plsk.eu/-/opatrenia-ohladom-koronavirusu-obmedzeny-kontakt-s-pracovnikmi-sts-.

Prosím informujte projektového officera na Spoločnom technickom sekretariáte (prostredníctvom SL2014 a e-mailom) o ťažkostiach pri realizácii projektov v dôsledku šírenia vírusu COVID-19. Budeme hľadať individuálne riešenia pre Vás.

Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštevovali webovú stránku programu, na ktorej budeme uverejňovať priebežné informácie.

Informácia pre prijímateľov programu v súvislosti so šírením sa vírusu COVID-19 - 13.03.2020

Vážení prijímatelia, v súvislosti s aktuálnou epidemickou hrozbou a jej negatívnym vplyvom na realizáciu projektov v rámci programov Európskej územnej spolupráce informujeme, že Riadiaci orgán bude pri hodnotení realizácie projektov prihliadať na výnimočné a nepredvídateľné okolnosti spôsobené vyššie uvedeným stavom. Všetky prípady budú analyzované individuálne so zachovaním ústretovosti voči prijímateľom. V závislosti od druhu projektu a problému budeme spolu s Vami hľadať optimálne riešenia pre konkrétne prípady.

 

Riadiaci orgán spolu so zahraničnými partnermi pracuje na mechanizmoch, ktoré Vám umožnia flexibilne a efektívne implementovať činnosti plánované v projektoch. V rámci vyššie uvedeného očakávame okrem iného:

  • vydávanie súhlasov na predlženie obdobia realizácie projektov,
  • predĺženie termínov predkladania žiadostí o platbu,
  • flexibilný prístup k termínom vykonávania kontrol na mieste,
  • flexibilnejší prístup k hodnoteniu oprávnenosti výdavkov, na ktoré má vplyv súčasná epidemická hrozba.

Žiadame Vás o priebežné informovanie projektového manažéra v Spoločnom technickom sekretariáte o eventuálnych problémoch v projekte, ktoré sú spôsobené epidemickou hrozbou v dôsledku šírenia sa koronavírusu.

Spoločný technický sekretariát Vám tiež prostredníctvom systému SL2014 zašle špeciálny dotazník, za účelom identifikovania vzniknutých alebo potenciálnych vecných a finančných komplikácií počas realizácie projektov.

Zároveň žiadame o čo najrýchlejšie prijatie všetkých nevyhnutných opatrení v súvislosti s odvolaním stretnutí a so spätným získaním finančných prostriedkov vyplatených v rámci projektov, v súlade s podmienkami zmluvy, v prípade zrušenia: pracovných ciest, stretnutí, podujatí atď.

Práca Spoločného technického sekretariátu

V období od 16. marca do 10. apríla 2020 budú zamestnanci Spoločného technického sekretariátu pracovať z domu (home office). Vzhľadom na to Vás žiadame o kontakt prostredníctvom mailov.

Mailové adresy nájdete v záložke Kontakt.