CST2021

1.Je pojem „realizátor” používaný v systéme WOD2021 to isté čo „partner”?

Áno, pojem „realizátor” znamená „partner”, a pojem „žiadateľ” znamená „hlavný partner”.

2. Je vo WOD2021 mapa povinná pre každý projekt?

Nie, mapa ako príloha sa vzťahuje len na projekt, ktorý realizuje infraštruktúru. Ak projekt realizuje líniovú infraštruktúru, vyznačte úsek, kde sa bude infraštruktúra realizovať. V ostatných prípadoch označte bodové miesta, kde sa v rámci projektu bude realizovať infraštruktúra.

3. Akým spôsobom sa môže vo WOD2021 zaregistrovať subjekt, ktorý je zložkou väčšej organizácie, ale nemá právnu subjektivitu, teda nemôže samostatne žiadať o príspevok? Príklad: vojvodstvá/kraje a krajské správy ciest alebo iné organizačné jednotky.

Ak vás po zadaní DIČ systém upozorní, že organizácia s takýmto číslom už existuje, vtedy sa môžete:

 • pripojiť k už existujúcej organizácii,
 • vytvoriť organizáciu s rovnakým číslom DIČ, a v tomto prípade automaticky budete jej správcom.

Vo WOD2021 nie je možné uviesť názov subjektu a okrem toho v osobitnom poli jeho organizačnú jednotku. V tomto prípade odporúčame pri vytváraní nových subjektov uviesť v poli „Názov subjektu“ nasledujúcu formuláciu „Názov subjektu – organizačná jednotka”, napr. „Prešovský samosprávny kraj – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja”. Ak bude projekt vybraný na spolufinancovanie zmluvu o poskytnutí príspevku podpíše oprávnený subjekt, napr. Prešovský samosprávny kraj.

4. Je pri zriaďovaní účtu vo WOD2021 a vytváraní organizácie dôležité poradie jednotlivých krokov?

Áno, poradie krokov je dôležité. Najprv musíte zaregistrovať svoj používateľský účet. Aby ste ho vytvorili, zadajte svoje osobné údaje, napr. „Jozef Mrkvička, jozef.mrkvicka@organizacia.sk”. Po zriadení používateľského účtu dostanete mailovú správu s odkazom, ktorý vám umožní vytvoriť heslo a účet aktivovať.

Až po prvom prihlásení vám WOD2021 umožní vytvoriť v systéme organizáciu, ktorú ako používateľ zastupujete. Pri vytváraní organizácie uveďte všeobecné kontaktné údaje tejto organizácie, ide predovšetkým o telefónne číslo a e-mailovú adresu sekretariátu. Uvedením všeobecných údajov zabezpečíte, že budú kontaktné údaje stále aktuálne. Nezabudnite, že ak prvý raz vytvárate organizáciu v systéme automaticky sa stávate jej správcom.

5. Prečo sa programové ukazovatele výstupu a programové ukazovatele výsledku nenachádzajú v zozname povinných ukazovateľov vo WOD2021?

Vyplýva to z rozdielnej klasifikácie ukazovateľov uvedenej v európskych dokumentoch a používanej v programe. Nie všetky ukazovatele, ktoré sú povinné v rámci programu (každý projekt musí mať priradený minimálne jeden programový ukazovateľ výstupu a aspoň jeden programový ukazovateľ výsledku), sú v európskych dokumentoch klasifikované ako povinné ukazovatele. V súvislosti s tým, že CST2021 je určený na obsluhu viacerých programov, jeho autori použili v tomto systéme európsku klasifikáciu. Z tohto dôvodu ukazovatele, ktoré sú povinné v programe (programové ukazovatele výstupu a programové ukazovatele výsledku) sa môžu vo WOD2021 nachádzať v zozname povinných ukazovateľov a aj v zozname dodatočných ukazovateľov.

Upozornenie: Ak sa vybraný ukazovateľ výstupu nenachádza vo WOD2021 v zozname povinných ukazovateľov výstupu, vyberte si ukazovateľ zo zoznamu „Interreg Technický ukazovateľ”, pretože WOD2021 vyžaduje, aby bol uvedený minimálne jeden ukazovateľ výstupu, ktorý sa nachádza v zozname povinných ukazovateľov.

6. Majú slovenskí partneri k dispozícii svoju verziu aplikácie na predkladanie žiadostí?

Nie, platí jedna aplikácia pre všetkých. Žiadosť generuje hlavný partner a umožňuje partnerom ju editovať. Aplikácia je dostupná v štyroch jazykových mutáciách: poľskej, anglickej, nemeckej a slovenskej.

7. Musia byť opisy projektu preložené z poľského do slovenského jazyka profesionálnym prekladateľom alebo ich môžete preložiť strojovo v prekladači?

V minulom programovom období sa často vyskytovali strojové preklady, ktoré neodzrkadľovali pôvodný zámer ani koncepciu žiadateľa. Niekedy boli preklady do cudzieho jazyka úplne nezmyselné.

Jazykové verzie opisov uvedených v žiadosti musia byť predovšetkým navzájom ucelené a umožňovať pochopiť žiadosť bez potreby jej čítania v druhom jazyku. Odporúčame používať prekladače rôzneho druhu výlučne ako nástroje uľahčujúce prácu a preklad musí skontrolovať osoba, ktorá ovláda oba jazyky. V prípade, že osoba, ktorá pripravuje žiadosť, vôbec nepozná druhý jazyk, odporúčame využiť profesionálne prekladateľské služby.

 8. Je možné v ľubovoľnom okamihu vypĺňania žiadosti o príspevok uložiť ju a vrátiť sa k nej po niekoľkých dňoch?

Áno, žiadosť si môžete uložiť a potom sa k nej môžete v ktorejkoľvek chvíli vrátiť.

9. Vytvárame v záložke „Úlohy“ osobitné podzáložky pre hlavného partnera (HP) a partnerov projektu (PP)?

Nie, úlohy sa tvoria pre projekt a nie pre jednotlivých partnerov. Rozdelenie aktivít podľa partnerov sa vyskytuje až v záložke „Rozpočet“, v ktorej musí byť ku každej rozpočtovej položke v rámci danej úlohy priradený jej realizátor.

Rozpočet projektu by mal pozostávať z nasledujúcich úloh:

 • Príprava projektu,
 • Riadenie projektu, ktoré zahŕňa externú obsluhu projektu zabezpečenú dodávateľským spôsobom – náklady na externé odborné znalosti a služby. Alternatívne môžu byť v tejto úlohe zohľadnené náklady súvisiace s vybavením pracoviska vlastných zamestnancov prijímateľa – náklady na vybavenie,
 • Maximálne päť vecných úloh (priamo spojených s realizáciou cieľa projektu),
 • Komunikácia projektu,
 • Nepriame náklady, ktoré zahŕňajú náklady započítané do kategórií: kancelárske a administratívne náklady (paušálna sadzba), cestovné náklady a náklady na ubytovanie (paušálna sadzba), náklady na zamestnancov (paušálna sadzba).

 

10. Je možné meniť pri nasledujúcom editovaní počas postupného vyplňovania žiadosti všetky v nej uvedené údaje alebo existujú také údaje, ktoré po jednom zadaní už nemožna upraviť?

Technicky je možné meniť všetky údaje, ktoré sa automaticky nenačítavajú do žiadosti, ako napríklad údaje o žiadateľovi. V praxi však môžete upraviť výlučne údaje, o ktorých úpravu vás požiada SpS v rámci formálneho hodnotenia. Ak úpravy požadované SpS spôsobujú zmeny v inej časti žiadosti, ktoré neboli uvedené v pokynoch SpS, môžete tieto údaje zmeniť po konzultácii so SpS.

11. Kto vytvára organizáciu vo WOD2021?

Odporúčame, aby organizáciu zaregistroval jej zástupca alebo osoba, ktorá má prístup k všeobecnej e-mailovej adrese organizácie, teda tej adrese, ktorú odporúčame použiť pri vytváraní organizácie v systéme. Nezabudnite, že ak prvý raz vytvárate organizáciu v systéme, automaticky sa stávate jej správcom.

12. Ako zadefinovať dátum začatia realizácie projektu?

Za dátum začatia realizácie projektu sa považuje začiatok jeho vecnej realizácie.

13. Ako vo WOD2021 zahrnúť prípravné náklady do obdobia realizácie projektu?

Vo WOD2021 uvádzate obdobie vecnej realizácie projektu. Vzhľadom na technické podmienky WOD2021 musí byť obdobie realizácie úlohy „Príprava projektu” zahrnuté do obdobia vecnej realizácie celého projektu, napriek tomu, že v skutočnosti sa táto úloha realizovala pred začatím projektu. Odporúčame, aby ste ako obdobie realizácie úlohy „Príprava projektu” zadali prvý deň vecnej realizácie projektu, a v opise úlohy uviedli skutočné obdobie znášania nákladov spojených s prípravou projektu. Nezabudnite, že náklady sú oprávnené od 1. 01. 2021.

Príklad: Ak obdobie vecnej realizácie projektu trvá od 1. 10. 2023 do 30. 09. 2025, odporúčame uviesť obdobie realizácie úlohy „Príprava projektu” od 1. 10. 2023 do 1. 10. 2023.

14. Umožňuje systém WOD2021 v záložke „Informácie o projekte “, v časti „Miesto realizácie“ slovenským subjektom vybrať ako miesto realizácie možnosť „Obec“?

Vzhľadom na špecifickosť administratívneho členenia a podmienky systému slovenské subjekty pole „Obec“ v záložke „Informácie o projekte“, v časti „Miesto realizácie“  nevypĺňajú.

15. Systém vyžaduje priloženie všetkých príloh. Čo v prípade, ak sa niektoré z uvedených príloh nášho projektu netýkajú?

Priložte textový súbor s informáciou, že uvedená príloha sa Vás netýka. 

16. V systéme je obmedzenie veľkosti súborov príloh do 25 MB. Čo v prípade, ak sú naše súbory väčšie?

Odporúčame rozdeliť súbory pomocou nástrojov na balenie súborov do formátov zip alebo rar. Tieto nástroje spravidla umožňujú nastavenie maximálnej veľkosti tvorených súborov. Vtedy bude možné zmenšené súbory priložiť spolu s inými prílohami na miesto určené týmto iným prílohám. V tomto prípade prosím o opísanie v žiadosti, kde sa ktoré prílohy nachádzajú. 

17. Počas načítavania viacerých súborov k jednej prílohe sa predchádzajúce súbory mažú. Ako môžeme priložiť viac ako jeden súbor?

Systém WOD v jednej položke príloh prijíma len jeden súbor. Zbaľte všetky súbory týkajúce sa jednej prílohy do jedného súboru zip alebo rar a ten priložte.

18. Pri ukladaní záložky zdroje financovania sa zobrazuje chyba, podľa ktorej sa celkové výdavky a oprávnené výdavky na kartách Zdroje financovania a Zhrnutie rozpočtu nezhodujú. Po kontrole týchto čiastok sme však zistili, že sa rovnajú. Čo máme v tomto prípade urobiť? 

Problém nastáva, keď rozpočet na základe súboru vyplneného v programe Excel prostredníctvom makra zohľadňuje tretie, štvrté a ďalšie desatinné miesta pri rozpočtových položkách vyúčtovaných paušálnou sadzbou. Systém preto v Zhrnutí rozpočtu vykazuje vyššie sumy, ako sú uvedené v zdrojoch financovania. Na prvý pohľad je však všetko v poriadku, nakoľko ide o rozdiely rádovo v tisícinách eur. 


Na nápravu tejto chyby zvyčajne pomôže zníženie celkových a oprávnených výdavkov v ktorejkoľvek rozpočtovej položke, vyúčtovávanej pomocou metódy skutočne vynaložených nákladov, o 0,01 EUR. 


Ak by ani takýto zákrok nepomohol, kontaktujte nás. 

19. Musí byť žiadosť o príspevok podpísaná?

Žiadosť o príspevok sa predkladá výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom vyplňovania jednotlivých sekcií v aplikácii WOD2021 a nevyžaduje podpis.

20. Komunikácia so žiadateľom sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom systému WOD2021?

Nie. Aplikácia WOD2021 podporuje výber projektov na spolufinancovanie. Zobrazujúce sa v nej správy sa týkajú len postupu hodnotenia žiadosti o príspevok.

SpS komunikuje so žiadateľom elektronickou poštou zasielajúc mu informácie na e-mailovú adresu hlavného partnera uvedenú v žiadosti o príspevok.

21. Musia byť všetky prílohy k žiadosti o príspevok predložené v oboch jazykoch (poľskom a slovenskom)?

Zoznam príloh k žiadosti o príspevok je za každým zverejňovaný spolu s oznámením o vyhlásení danej výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok. Časť príloh sa predkladá v oboch jazykoch a časť iba v národnom jazyku partnera projektu.

Financovanie projektu

1. Akým spôsobom budú prostriedky programu poskytované projektom?

Po hodnotení žiadostí vznikne poradovník projektov. Prostriedky budú poskytnuté projektom v poradí, ktoré závisí od nimi získaného počtu bodov, až do vyčerpania objemu prostriedkov určených na danú výzvu. O poskytnutí príspevku rozhoduje Monitorovací výbor na základe poradovníka projektov vytvoreného počas postupu hodnotenia projektov.

V prípade potreby môže byť vytvorený rezervný zoznam.

2. Môže projekt generovať príjmy? Príklad: vyberanie poplatkov za parkovacie miesta na vybudovanom zelenom parkovisku. Je v takom prípade potrebné vypracovať finančnú analýzu a znížiť príspevok o odhadované príjmy?

V programe 2021 – 2027 nevyžadujeme predloženie finančnej analýzy. Medzi projektmi realizovanými v rámci nášho programu v období 2021 – 2027 nie sú projekty generujúce príjmy (v súlade s nariadením 2021/1060 zo dňa 24 .06. 2021 sme rezignovali na ustanovenia týkajúce sa projektov generujúcich príjmy), čo je rovnoznačné s tým, že ak sa v projekte vyskytnú príjmy neznížia hodnotu spolufinancovania. Vzhľadom na komerčné aktivity uvedené v príklade bude projekt hodnotený z hľadiska prítomnosti štátnej pomoci.

3. Rozpočet projektu – môže vlastný vklad prijímateľa/partnera projektu pochádzať z dotácie poskytnutej v rámc Vládneho programu obnovy pamiatok, budú výdavky financované v rámci uvedeného programu oprávnenými nákladmi, ktoré nie sú spolufinancované z príspevku poskytnutého Programom Interreg PL-SK 2021 – 2027?

Vlastný vklad môže byť financovaný z rôznych zdrojov, napr. z Vládneho programu obnovy pamiatok. Uveďte zdroje financovania v žiadosti o príspevok. Výdavky financované z uvedeného programu budú oprávnenými nákladmi. Nezabudnite, že žiadateľ (hlavný partner a partneri projektu) vyhlasujú v príl. 3 a 4, že „projekt – celý ani jeho časti – nie je a nebude spolufinancovaný z prostriedkov iného programu Európskej únie. V prípade, že sa počas realizácie projektu situácia zmení, bezodkladne oznámim túto skutočnosť Riadiacemu orgánu”.

4. Môže každý z partnerov žiadať o inú výšku spolufinancovania? Je to spoločné spolufinancovanie a len príslušne rozdelené medzi partnerov projektu?

Výdavky projektu sú uvedené vo forme rozpočtu zostaveného podľa úloh, teda v rozdelení na jednotlivé úlohy. Úlohy sú naplánované pre projekt, a nie pre partnerov. Následne sú k jednotlivým úlohám priradené rozpočtové položky (náklad alebo skupina nákladov v rámci danej kategórie výdavkov). V záložke „Rozpočet“ je potrebné ku každej rozpočtovej položke priradiť jej realizátora. V rozpočte projektu bude viditeľná hodnota spolufinancovania pre celý projekt a aj pre jednotlivých partnerov (v záložke „Zhrnutie rozpočtu” bude možné zobraziť podľa názvu žiadateľa alebo realizátora zhrnutie rozpočtu, vrátane spolufinancovania pre konkrétneho partnera). V zmluve o poskytnutí príspevku sa uvádza hodnota spolufinancovania celého projektu.

V súlade s pravidlami Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 je možné získať spolufinancovanie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavujúce maximálne 80 % oprávnených nákladov projektu. Uveďte v žiadosti o príspevok hodnotu spolufinancovania vypočítanú pre príslušný percentuálny podiel. Spravidla platí v celom projekte jednotné percento spolufinancovania pre každého partnera a pre každú rozpočtovú položku.

5. Je možné žiadať o nižší ako vopred stanovený paušál?

Nie, paušálna sadzba je vopred stanovená v programových dokumentoch.

6. Aká je výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre slovenských žiadateľov?

Spravidla je každému slovenskému partnerovi štandardného projektu poskytnuté národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 12 % oprávnených nákladov daného partnera. Výnimkou sú partneri, ktorí sú zložkami štátnej správy, pretože dostanú národné spolufinancovanie vo výške 20 % oprávnených nákladov daného partnera.

7. Vyplýva z vyhlásenia, ktorého obsah znie „vyhlasujem, že organizácia, ktorú zastupujem: (...) je finančne spôsobilá na realizáciu aktivít uvedených v žiadosti o príspevok, najmä: navrhnutý príspevok je primeraný veľkosti a možnostiam organizácie, je schopná financovať výdavky naplánované v žiadosti o príspevok, prípadne omeškania refundácie prostriedkov z EFRR neznížia jej finančnú spôsobilosť na realizáciu aktivít plánovaných v rámci projektu“, že žiadateľ je povinný disponovať prostriedkami na vlastný vklad vo fáze predkladania žiadosti o príspevok?

Nie, vyhlásenie o finančnej spôsobilosti na realizáciu aktivít uvedených v žiadosti o príspevok potvrdzuje, že žiadateľ sa nenachádza v ťažkej finančnej situácii a vie zabezpečiť financovanie realizácie aktivít v projekte. Vyhlásenie sa vzťahuje na finančnú spôsobilosť, posudzovanú aj z hľadiska inštitucionálnej a organizačnej spôsobilosti subjektu na realizáciu projektu (napr. stability inštitúcie ako celku). Vyhlásenie sa týka aj toho, či bez ujmy pre doterajšiu činnosť bude/budú partner/partneri schopný/schopní financovať náklady na prevádzku a údržbu majetku vytvoreného v rámci projektu. V súlade s Príručkou programu musíte pred podpisom zmluvy o poskytnutí príspevku zaslať SpS o. i. vyhlásenia všetkých partnerov o spolufinancovaní projektu. Najneskôr v tejto fáze by mali partneri mať zabezpečené prostriedky potvrdzujúce informácie uvedené vo vyhlásení o spolufinancovaní. Uvedené samozrejme nezbavuje partnera projektu povinnosti opísať v žiadosti o príspevok:

1. V poli „Odôvodnenie partnerstva a kritériá spolupráce”

 • ním vlastnené (finančné a organizačné) zdroje nevyhnutné na plnenie jeho povinností v rámci projektu,
 • potenciál a administratívne, organizačné, finančné kapacity a aj skúsenosti partnera, ktoré mu umožňujú plniť úlohu hlavného partnera projektu (ak sa vzťahujú).

2. V sekcii VIII. „Analýza rizík“ žiadosti o príspevok v poli „Opis vlastných finančných zdrojov“ každým z partnerov uviesť, napr.:

 • akým spôsobom bude zabezpečené financovanie vlastného vkladu. Ide o to, či sú to prostriedky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu jednotiek územnej samosprávy, iných verejných zdrojov alebo súkromné prostriedky?
 • či sú všetci partneri finančne a organizačne spôsobilí realizovať svoje povinnosti v rámci projektu, vrátane financovania výdavkov naplánovaných v žiadosti o príspevok.

Upozorňujeme tiež, že v súlade s čl. 22 ods. 4 bod d) nariadenia Interreg „prijímateľ má potrebné finančné zdroje a mechanizmy na pokrytie nákladov na prevádzku a údržbu operácií zahŕňajúcich investície do infraštruktúry alebo produktívne investície s cieľom zabezpečiť ich finančnú udržateľnosť”.

Uvedené informácie by nemali vzbudzovať pochybnosti týkajúce sa finančnej spôsobilosti na realizáciu aktivít naplánovaných v projekte. Dodatočne v prípade partnerov zo sektora MSP, ak vzniknú pochybnosti týkajúce sa zabezpečenia vlastného vkladu, ktorý im umožní realizáciu úloh v rámci projektu, SpS môže ich v každej fáze hodnotenia požiadať o dokumenty potvrdzujúce finančnú spôsobilosť.

8. Ako postupovať pri vypĺňaní časti žiadosti o príspevok týkajúcej sa DPH v prípade projektov s hodnotou do 5 mil. EUR a minimálne 5 mil. EUR (vrátane DPH)?

V prípade projektu, ktorého celkové náklady predstavujú menej ako 5 000 000 EUR (vrátane DPH), musia partneri v systéme WOD2021 v sekcii II. „Žiadateľ a partneri”, v poli „Možnosť vrátenia DPH” vybrať možnosť „Nevzťahuje sa”.

V prípade projektu, ktorého celkové náklady predstavujú 5 000 000 EUR a viac (vrátane DPH):

 • v systéme WOD2021 v sekcii II. „Žiadateľ a partneri” v poli „Možnosť vrátenia DPH” partneri projektu vyhlasujú, či majú zákonnú možnosť vrátenia DPH,
 • DPH v projekte je neoprávnená – s výhradou, že môže byť oprávnená, ak neexistuje zákonná možnosť vrátenia DPH podľa vnútroštátnych právnych predpisov,
 • partneri sú povinní priložiť k žiadosti o príspevok aj osobitné vyhlásenie týkajúce sa oprávnenosti DPH.

V prípade zmeny celkových nákladov projektu bude potrebné opätovne posúdiť oprávnenosť DPH. HP je povinný monitorovať počas realizácie projektu celkové náklady projektu. Ak budú celkové náklady projektu predstavovať 5 000 000 EUR alebo viac, HP je povinný informovať SpS o zvýšení celkových nákladov projektu. V takejto situácii všetci partneri projektu musia dodatočne vyplniť vyhlásenie týkajúce sa o. i. oprávnenosti DPH.

9. Pri ukladaní záložky zdroje financovania sa zobrazuje chyba, podľa ktorej sa celkové výdavky a oprávnené výdavky na kartách Zdroje financovania a Zhrnutie rozpočtu nezhodujú. Po kontrole týchto čiastok sme však zistili, že sa rovnajú. Čo máme v tomto prípade urobiť?

Problém nastáva, keď rozpočet na základe súboru vyplneného v programe Excel prostredníctvom makra zohľadňuje tretie, štvrté a ďalšie desatinné miesta pri rozpočtových položkách vyúčtovaných paušálnou sadzbou. Systém preto v Zhrnutí rozpočtu vykazuje vyššie sumy, ako sú uvedené v zdrojoch financovania. Na prvý pohľad je však všetko v poriadku, nakoľko ide o rozdiely rádovo v tisícinách eur.


Na nápravu tejto chyby zvyčajne pomôže zníženie celkových a oprávnených výdavkov v ktorejkoľvek rozpočtovej položke, vyúčtovávanej pomocou metódy skutočne vynaložených nákladov, o 0,01 EUR.


Ak by ani takýto zakrok nepomohol, kontaktujte nás.

10. Je jednorazová platba 6 800 EUR – náklady na technickú dokumentáciu určená spolu pre všetkých partnerov projektu alebo na ňu má nárok každý z partnerov osobitne?

Jednorazová platba 6 800 EUR je určená na vyúčtovanie nákladov spojených s vypracovaním technickej dokumentácie projektu a je zahrnutá do prípravných nákladov. Nárok na túto platbu má každý partner projektu, ktorý realizuje infraštruktúrne aktivity vyžadujúce technickú dokumentáciu. Táto suma by mala byť zohľadnená v prvej žiadosti o platbu.

11. Je možné vyúčtovať náklady na zamestnancov, ak partner projektu zamestnáva časť projektového personálu na základe pracovnej zmluvy a časť služieb objednáva dodávateľským spôsobom ako externé služby (napr. účtovné služby)?

Ak sú v projekte vykazované náklady na zamestnancov, nie je možné vyúčtovať náklady na obsluhu a riadenie projektu v kategórii náklady na externých expertov a externé služby (externé znalosti a odborné služby). Náklady na zamestnancov sa vzťahujú o. i. na pracovné pozície a povinnosti súvisiace s:

koordináciou a riadením projektu napr.: vedúci/ koordinátor/ manažér projektu,

finančnou koordináciou a riadením projektu napr.: účtovník/ manažér/ finančný asistent/ finančný koordinátor,

realizáciou informačno-propagačných aktivít projektu,

právnou obsluhou, obsluhou verejných obstarávaní a iných nákupov súvisiacich s projektom,

kancelárskou a administratívnou obsluhou projektu napr.: personalistika, administratívni zamestnanci, technickí zamestnanci,

a aj na iné pozície spojené s koordináciou a riadením projektu.

12. Mali by byť náklady na zamestnancov vykazované v žiadosti o platbu vypočítané na základe hodnôt uvedených partnerom projektu v žiadosti o príspevok alebo podľa skutočne vynaložených výdavkov?

Náklady na zamestnancov vykazované v žiadosti o platbu sa vypočítajú podľa výdavkov skutočne vynaložených v danom monitorovacom období, na ktoré sa žiadosť o platbu vzťahuje. Výšku výdavkov, ktoré sú vyúčtované podľa paušálnej sadzby, verifikuje kontrolór vo fáze verifikácie čiastkových žiadostí o platbu a dodatočne aj SpS pred schválením poslednej žiadosti o platbu.

13. Čo v situácii, ak má časť partnerov projektu možnosť vrátenia DPH a časť takúto možnosť nemá?

Oprávnenosť DPH sa týka každého z partnerov projektu osobitne.

DPH v projekte, ktorého celkové náklady sú nižšie ako 5 000 000 EUR (vrátane DPH), je oprávneným nákladom. V prípade projektu, ktorého celkové náklady sú nižšie ako 5 000 000 EUR (vrátane DPH), si partneri v žiadosti o príspevok vyberajú možnosť „Nevzťahuje sa” a nepredkladajú žiadne vyhlásenie. V prípade projektu, ktorého celkové náklady sú rovné alebo vyššie ako 5 000 000 EUR (vrátane DPH), partneri uvádzajú, že majú právnu možnosť vrátenia DPH.

Osobitne sa musia posudzovať projekty so štátnou pomocou, v ktorých je oprávnenosť DPH stanovená na základe ustanovení nariadenia GBER a závisí od možnosti jeho vrátenia podľa vnútroštátnych predpisov.

14. Môže si náklady na zamestnancov uplatniť len hlavný partner alebo aj partneri projektu? Musia všetci partneri projektu zohľadniť v rozpočtoch náklady na zamestnancov?

Náklady na zamestnancov vykazujú osobitne hlavný partner a každý z partnerov projektu. Každý z partnerov projektu, vrátane hlavného partnera, môže rezignovať na vykazovanie nákladov na zamestnancov, a v tomto prípade môže vyúčtovať náklady spojené s obsluhou a riadením projektu v kategórii náklady na externých expertov a externé služby (externé znalosti a odborné služby).

15. Môže vlastný vklad partnera projektu pochádzať z dotácií alebo vládneho programu, napr. Polski Ład (Poľský poriadok)?

Vlastný vklad partnera projektu môže pochádzať zo štátneho rozpočtu alebo z účelových fondov. Neprípustné je dvojité financovanie výdavkov.

Informácia a propagácia

1. Majú info-promo aktivity spoločný disk, na ktorý je možné ich zasielať? (v rámci ich zasielania Regionálnym kontaktným bodom/Spoločnému sekretariátu).

Plánujeme takýto disk zriadiť – podrobné informácie budú zaslané prijímateľom.

2. Je možné k logu programu pripojiť logo prijímateľa?

Áno, logo prijímateľa je možné používať spolu s logom programu. Pravidlá používania loga sú uvedené v Sprievodcovi komunikáciou (Príloha č. 5 k Príručke programu).

3. Je potrebné v žiadosti o príspevok uviesť počet komunikačných aktivít a akým spôsobom budú vyúčtované?

Spôsob realizácie komunikačných aktivít je uvedený v Komunikačnom pláne, ktorý tvorí prílohu k žiadosti o príspevok a je verifikovaný vo fáze hodnotenia žiadosti o príspevok. V pláne musia byť uvedené:

 • komunikačné ciele, minimálne dva – na začiatok a na ukončenie realizácie projektu,
 • cieľové skupiny, ktoré sú priamo prepojené s komunikačnými cieľmi,
 • komunikačné aktivity (prinajmenšom tie, ktoré vyplývajú z povinnosti stanovených v Príručke programu); odporúčame naplánovať tiež dodatočné aktivity, ktoré napomôžu dosiahnuť stanovený cieľ a osloviť cieľovú skupinu,
 • komunikačné nástroje prispôsobené každej aktivite a konečná cieľová hodnota (kusy alebo osoby),
 • partner, ktorý bude zodpovedný za realizáciu danej komunikačnej aktivity.

Pokračovanie realizácie úloh, vrátane aktivít spojených s propagáciou projektu, a plnenia ukazovateľov sa overuje vo fáze verifikácie žiadostí o platbu, ktoré sú správami o vecnej a finančnej realizácii projektu. Žiadosti o platbu sa predkladajú dvojetapovo a sú v prvom rade verifikované príslušným kontrolórom a následne SpS.

4. Ak je výška príspevku pre projekt vyššia ako 100 000 EUR (t. j. každý štandardný projekt v Interreg), jeden partner realizuje infraštruktúrne aktivity a druhý len mäkké aktivity, ale s nákupom vybavenia (napr. Vybavenie výstavy v celkovej hodnote 10 000 EUR), musia mať obaja partneri informačnú tabuľu alebo len ten, ktorý realizuje infraštruktúrne aktivity a druhý plagát formátu A3? Ak obaja, kde ju má umiestniť ten, ktorý nerealizuje infraštruktúrne činnosti? Vo svojich priestoroch?

Tabule umiestňujú všetci partneri. Ako je uvedené v nariadení Interreg, článok 36 ods. 4.

(4) Každý partner operácie Interreg alebo každý vykonávací orgán nástroja financovania poskytuje informácie o podpore z fondu Interreg na operácie Interreg - vrátane zdrojov opätovne použitých na nástroje financovania v súlade s článkom 62 nariadenia (EÚ) 2021/1060 - prostredníctvom

(c) umiestnenia trvalých informačných alebo pamätných tabúľ so symbolom Únie na verejných miestach v súlade s technickými charakteristikami stanovenými v prílohe IX k nariadeniu (EÚ) 2021/1060, a to hneď po začatí fyzickej realizácie operácie Interreg zahŕňajúcej vecné investície alebo nákup zariadenia alebo po inštalácii zakúpeného zariadenia v prípade operácií podporovaných z fondu Interreg, ktorých celkové náklady presahujú 100 000 EUR;

Partner, ktorý nerealizuje infraštruktúrnu operáciu, môže umiestniť tabuľu vo svojich priestoroch.

5. Ak projekt realizuje len mäkké aktivity (napr. školenia, účasť na veľtrhoch), ale v rámci neho partneri projektu nakupujú vybavenie (napr. výstavné stany, vybavenie stánkov atď.), musia mať aj informačnú tabuľu, ak realizujú štandardný projekt, v ktorom majú finančné prostriedky vyššie ako 100 000 EUR?

Áno, partneri musia mať informačnú tabuľu.

6. Je zariadenie správne interpretované z hľadiska nariadenia Interreg?

Náklady na vybavenie a jeho komponenty sú uvedené v článku 43 nariadenia Interreg.

(1) Náklady na vybavenie, ktoré si príjemca operácie zakúpil, prenajal alebo si ho prenajal, okrem tých, na ktoré sa vzťahuje článok 40, sa obmedzujú na tieto položky:

(a) kancelárske vybavenie;

(b) počítačové vybavenie a softvér;

(c) nábytok a príslušenstvo;

(d) laboratórne vybavenie;

(e) stroje a zariadenia;

(f) nástroje alebo prístroje;

(g) vozidlá a

(h) iné špecifické vybavenie potrebné na prevádzku.

 

Oprávnenosť aktivít

Všeobecné otázky:

1. Nákup nehnuteľností – môžu byť výdavky súvisiace s nákupom nehnuteľnosti, v rámci ktorej budú realizované projektové aktivity, spolufinancované a je stanovený nejaký limit pre výdavky tohto druhu?

Výdavky súvisiace s nákupom nehnuteľnosti v rámci projektu sú spolufinancované pod podmienkou, že spĺňajú pravidlá stanovené v kapitole 3.4.4.6 Príručky programu. Samotný nákup nehnuteľnosti, ktorá je nevyhnutná na realizáciu projektu, vrátane výdavkov súvisiacich s nákupom tejto nehnuteľnosti, nemôže presahovať 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

Nezabudnite, že všetky projekty musia mať v okamihu predkladania žiadosti o príspevok hotovú technickú dokumentáciu.

2. Sú oprávnené náklady súvisiace s výberom zhotoviteľov v režime „naprojektuj a postav”, tzv. žltá kniha FIDIC?

Nie, náklady spojené s postupom výberu zhotoviteľov v režime „naprojektuj a postav” nie sú v programe oprávnené. Všetky projekty musia mať v okamihu predkladania žiadostí o príspevok hotovú technickú dokumentáciu.

3. Bude nákup vozidiel oprávneným nákladom?

Nákup vozidiel môže byť oprávneným nákladom, ale financovanie vozidiel v rámci programu je obmedzené a podlieha podrobnému posúdeniu vo fáze hodnotenia žiadosti o príspevok. Nakúpené vozidlá sa musia používať výlučne na realizáciu cieľov projektu. Pri každom takomto nákupe musí byť zaručené (na základe vyhlásenia partnera projektu), že vozidlo sa bude využívať výlučne na plnenie cieľov projektu a v prospech programovej oblasti. Všetky výdavky budú overované z hľadiska napr. racionality, efektivity alebo prepojenia s plánovanými aktivitami a výstupmi projektu. Neoprávneným nákladom je nákup vozidiel pre projektový personál v rámci riadenia projektu.

Priorita 1.

1. Budú v projekte realizovanom v rámci špecifického cieľa 1 aktivity, v ktorých jeden z partnerov plánuje výstavbu zeleného parkoviska, a druhý napr. infraštruktúru stabilizujúcu zosuv ako aktivity na predchádzanie negatívnym následkom zmeny klímy, prepojenými aktivitami, ktoré môžu tvoriť spoločný projekt?

V tomto prípade sa vyskytujú značné pochybnosti, pretože z uvedených informácií nevyplýva, že v projekte budú splnené kvalitatívne kritériá týkajúce sa odôvodnenia potreby realizácie projektu a jeho cezhraničnosti. Upozorňujeme, že splnenie kritérií bude hodnotené na základe nasledujúcich informácií:

1.1.1. Projekt je odpoveďou na výzvy opísané v programe a/alebo rozvíja spoločný potenciál programovej oblasti (partneri uviedli, aké aspekty výziev a/alebo príležitostí projekt rieši a v akom rozsahu).

1.1.2. Navrhované riešenia sú prispôsobené územne špecifickej, spoločnej potrebe (to sa odráža v cieľoch projektu, plánovaných aktivitách a výsledkoch, partnerstve).

3.1.1. Projekt poskytuje priame prínosy pre spoločné cieľové skupiny:

 • v prípade infraštruktúrnych projektov – investície sú navzájom prepojené (t. j. sú logicky a funkčne ucelené) a tvoria potenciál využívania infraštruktúry cieľovými skupinami z oboch strán hranice, je zabezpečené ich spoločné využívanie – napr. spoločný lístok, bude realizovaná spoločná propagačná kampaň a pod.;
 • poľsko-slovenské cieľové skupiny sa priamo zúčastňujú na aktivitách projektu (napr. workshopoch, školeniach), je zabezpečený poľsko-slovenský charakter podujatí, v štúdiách vytvorených v rámci projektu sú rovnako zohľadnené obe strany programovej oblasti a pod.

3.1.2. Prínosy dosiahnuté v dôsledku realizácie projektu (vyplývajúce z jeho výstupov a výsledkov) budú viditeľné na oboch stranách hranice.

3.1.3. Výsledky projektu by nemohli byť dosiahnuté (alebo by mohli byť dosiahnuté len v obmedzenom rozsahu) bez cezhraničnej spolupráce (napr. na vyriešenie spoločného problému je nevyhnutná výmena skúseností; v rámci riešenia spoločného problému je potrebné zabezpečiť dostupnosť produktov/služieb pre cieľové skupiny z oboch strán hranice).

Zdôrazňujeme, že všetci partneri projektu sa musia podieľať na dosahovaní cieľov a plnení ukazovateľov projektu, povinnosti musia byť jasne a logicky rozdelené medzi partnerov, a investície by mali byť medzi sebou logicky a funkčne prepojené. V prípade uvedeného príkladu vznikajú aj pochybnosti o tom, či by výsledky projektu nemohli byť dosiahnuté bez cezhraničnej spolupráce. Partner projektu nachádzajúci sa na druhej strane hranici by mal analogicky realizovať úlohy podobného charakteru a rozsahu, ktoré súvisia s adaptáciou na zmenu klímy v cezhraničnom meradle pri dodržiavaní všetkých uvedených podmienok týkajúcich sa cezhraničnosti, čo bude posúdené vo fáze kvalitatívneho hodnotenia.

Upozorňujeme tiež, že hoci sú „zelené parkoviská” uvedené ako príklady typov aktivít v rámci priority 1., špecifický cieľ č. 1, to na základe informácií uvedených v žiadosti o príspevok a v prílohách k nej bude posúdený skutočný vplyv danej investície z hľadiska predchádzania negatívnym následkom zmeny klímy v cezhraničnom meradle, napr. do akej miery obmedzia výsledky realizácie projektu povrchový odtok a zvýšia zadržiavanie vody.

Dodatočne obraciame vašu pozornosť na to, že nespolufinancujme projekty, v ktorých aktivity súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy a ochranou proti živelným pohromám sú len doplnením iných úloh.

2. Budú napr. inštalácia vodnej hmly umožňujúca dosiahnuť vysokú estetickú hodnotu alebo inštalácia OZE používaná na osvetlenie parkoviska, teda zvyšujúca jeho funkčnosť, ktoré sú len doplnením projektu parkoviska, oprávneným nákladom? Môžu byť takéto to dodatočné prvky považované za splňujúce kritérium inovatívnosti a/alebo prvky potvrdzujúce uplatňovanie princípu udržateľného rozvoja a budú v súvislosti s tým dodatočne bodované?

1. Oprávneným výdavkom je výdavok, ktorý splní o. i. nasledujúce podmienky: bol vynaložený v súvislosti s realizáciou projektu a je nevyhnutný na jeho realizáciu, bol vynaložený racionálnym a efektívnym spôsobom s dodržiavaním pravidiel dosahovania čo najlepších výsledkov z daných nákladov. V súvislosti s tým si skontrolujte, či sú naplánované výdavky nevyhnutné na realizáciu projektu a zároveň, či prispievajú k realizácii špecifického cieľa t. j. k podpore adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof. Nie sú uvedené argumenty odôvodňujúce nevyhnutnosť namontovať inštaláciu vodnej hmly a OZE, v súvislosti s tým je potrebná analýza opodstatnenosti vynaloženia výdavku z hľadiska jeho účelnosti, racionality, realizácie špecifického cieľa atď. Namontovanie inštalácie vodnej hmly zásobovanej zrážkovou vodou, napr. odvádzanou z plochy zeleného parkoviska, by mohlo byť prvkom ekoinovácie podporujúcej efektivitu riešenia problému. Úplné posúdenie oprávnenosti výdavku je možné až vo fáze hodnotenia žiadosti o príspevok.

2. Splnenie kritéria inovatívnosti bude overované vo fáze kvalitatívneho hodnotenia nezávislým expertom, ktorý posúdi splnenie nasledujúcich podmienok:

„Projekt využíva inovačné riešenia, ktoré v porovnaní so štandardnými alebo právom požadovanými predpismi, prispievajú k zníženiu emisií (znečisteniu vôd, ovzdušia, pôdy a zníženiu emisií skleníkových plynov) alebo k zníženiu úrovne spotreby energie, materiálov, vody a k ochrane biodiverzity”. V prípade, že expert posúdi, že v kontexte predpokladov a cieľa projektu bude uvedené kritérium splnené, projekt získa body (kritérium: „Aktivity v projekte”).

3. V rámci projektu realizovaného v priorite 1. špecifický cieľ 1 chceme si kúpiť hasičské vozidlo, musí v súvislosti s tým aj slovenská strana kúpiť vozidlo alebo môže kúpiť inú techniku, prípadne môže realizovať len mäkké aktivity? Je podstatné, aké prostriedky sú naplánované v projekte pre jednotlivých partnerov?

V Programe cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko nemusia všetci partneri kupovať rovnaké vybavenie. Nezabudnite však, že v rámci zlepšenia spolupráce v oblasti krízového riadenia je možná štandardizácia a kúpa vybavenia (zariadení a softvéru) záchranných služieb potrebného na zavedenie spoločných cezhraničných systémov monitorovania, varovania, reagovania a krízového riadenia. V súvislostí s tým je dôležité, aby bolo nakúpené také vybavenie, ktoré umožní spoločnú realizáciu aktivít v oblasti krízového riadenia. Vzdelávacie a informačné aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia obyvateľov sú povinné len v prípade, že budú v projekte realizované hlavné aktivity súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy a ochranou proti živelným pohromám. Samotné vzdelávacie a propagačné aktivity nenapĺňajú špecifické ciele programu. Sami si v rámci projektu plánujete prostriedky pre jednotlivých partnerov.

4. Čo rozhoduje o tom, že je možné daný projekt započítať do biodiverzity, a nie napr. do cestovného ruchu?

Rozhoduje hlavný cieľ projektu a to, aké aktivity prevládajú, preto je najdôležitejšie určiť si cieľ projektu: čo chceme urobiť, pre koho je dôležitý.

Odporúčame, aby ste sa oboznámili s nasledujúcimi dokumentmi:

 • programový dokument (aké sú ciele danej priority),
 • Príručka programu (kap. 2.6 Aké typy aktivít sú oprávnené? – typológia aktivít)

5. Kde môžete nájsť podrobný opis spolufinancovaných aktivít a podrobný katalóg oprávnených nákladov?

Základným dokumentom, v ktorom sú stanovené typy oprávnených aktivít, je „Príručka programu”, zverejnená na našej internetovej stránke.

Kapitola 2.6 Aké typy aktivít sú oprávnené? Príručky programu (str. 31 – 45) obsahuje informácie o typoch aktivít, ktoré je možné realizovať.

6. Akým spôsobom je možné realizovať aktivity v oblasti environmentálnej výchovy zamerané na lesy?

Tieto aktivity sa môžu realizovať v rámci vzdelávacích a propagačných aktivít, ktoré sú povinné v Priorite č. 1.

7. Má byť vzdelávacia časť určitým percentom rozpočtu projektu?

Nie, program nepredpokladá percentuálny podiel vzdelávacích aktivít vo všetkých aktivitách projektu. Je dôležité, aby projekt zahŕňal takéto aktivity.

Priorita 2.                                           

1. Ako interpretovať formuláciu „vo vzdialenosti do” uvedenú v Príručke programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027: ide o trasu cesty dlhú maximálne 30 kilometrov počítajúc od štátnej hranice alebo o zónu 30 km určenú pozdĺž štátnej hranice?

Formuláciou „vo vzdialenosti do” sa rozumie výlučne trasa cesty, ktorá sa nachádza v zóne do 30 km určenej pozdĺž štátnej hranice. Neplatí obmedzenie týkajúce sa dĺžky trasy cesty meranej od štátnej hranice, tzn. môže mať viac ako 30 kilometrov. Súčasne upozorňujeme, že vo fáze kvalitatívneho hodnotenia je na získanie požadovaného minimálneho počtu bodov v kritériu cezhraničnosť projektu potrebné naplánovať v projekte investície na oboch stranách hranice, ktoré budú navzájom prepojené (t. j. logicky a funkčne ucelené) a zaručia, že cestnú infraštruktúru budú využívať cieľové skupiny na oboch stranách hranice (tzv. cezhraničný vplyv infraštruktúry).

 

2. Je možné spolufinancovanie prestavby mosta, ktorý je súčasťou cesty vedúcej k hranici?

Áno, ak sa most nachádza vo vzdialenosti maximálne 30 km od štátnej hranici a spĺňa podmienky oprávnenosti úsekov ciest.

 

3. Bude možné, pri dodržaní logického komunikačného ťahu, získať z programu príspevok na cestu č. 1, ktorá sa spája s cestou č. 2 a následne s cestou číslo 3 (pri čom cesta č. 3 vedie priamo k štátnej hranici)?

Oprávnené sú úseky ciest, ktoré sa spájajú s cestami vedúcimi k hranici. Z obsahu otázky vyplýva, že sa s cestou vedúcou k štátnej hranici (cesta č. 3) spája cesta č. 2. V súvislosti s tým cesta č. 1 je neoprávnená, pretože sa spája s cestou č. 2, a nie s cestou č. 3.

 

4. Považujeme súkromné mikrobusy za verejnú dopravu?

Za verejnú dopravu považujeme organizovanú hromadnú dopravu, ktorá má stanovený cestovný poriadok a je určená pre širokú verejnosť. Organizátor musí zabezpečiť pravidelnú prepravu. V súlade so zákonom o hromadnej verejnej doprave sa hromadnou verejnou dopravou rozumie verejne dostupná pravidelná preprava poskytovaná v určitých časových intervaloch a na určitej trase, trasách komunikácie alebo v rámci komunikačnej siete.

 

5. Je podmienka, že projekt musí napĺňať stratégiu rozvoja a plány modernizácie ciest, povinná? Čo v prípade, že daná obec nemá schválený ani vypracovaný plán modernizácie ciest? Bude v tomto prípade projekt zamietnutý?

V prílohe č. 9.3. Kritériá kvalitatívneho hodnotenia štandardných projektov k Príručke programu je na str. 1. uvedené „V prípade projektov spočívajúcich v modernizácii cestnej infraštruktúry, dodatočne potreba realizácie projektu vyplýva z: regionálnych a/alebo miestnych stratégií rozvoja a/alebo plánov modernizácie ciest”. V súvislosti s tým stačí, ak to bude vyplývať z jedného z 3 uvedených dokumentov.

6. Môže projekt byť v súlade so všeobecnými cieľmi uvedenými v stratégii rozvoja danej obce a v pláne modernizácie ciest?

Je prípustné preukázať súlad so všeobecnými cieľmi, ak nie je možné inak preukázať, že projekt priamo vyplýva zo stratégie rozvoja alebo z plánu modernizácie ciest. V Príručke programu je na str. 38 uvedené: „Plánované opatrenia by mali byť v súlade s programami znižovania znečistenia ovzdušia a programami ochrany ovzdušia (ak sú pre danú oblasť vypracované)“.

7. Môže projekt plniť len ciele Programu ochrany životného prostredia danej obce? Môže projekt plniť len ciele regionálneho (krajského) programu znižovania znečistenia ovzdušia?

Ak je pre danú oblasť vypracovaný program znižovania znečistenia ovzdušia a program ochrany ovzdušia, aktivity by mali plniť ciele oboch programov, v tomto prípade projekt môže získať body v súlade s opisom podkritéria 8.2. (príloha 9.3. Kritériá kvalitatívneho hodnotenia štandardných projektov).

8. Je dokumentácia, ktorá je súčasťou projektu modernizácie cesty, oprávneným nákladom?

Áno, ale náklady na ňu musia byť vynaložené po 1. januári 2021.

Vypracovanie technickej dokumentácie pre infraštruktúrnu investíciu môže byť súčasťou projektu. V súlade s pravidlami programu sa vypracovanie dokumentácie vyúčtuje jednorazovou platbou (6 800 EUR) v rámci kategórie prípravné náklady. Suma je priradená ku každému partnerovi projektu, ktorý realizuje infraštruktúrne aktivity vyžadujúce technickú dokumentáciu (ak je zohľadnená v rozpočte partnera projektu). Podrobnosti na túto tému sú uvedené v kapitole 3.4.4. Príručky programu. Nezabudnite na podmienku technickej pripravenosti na realizáciu (viac informácií nájdete v kapitole 2. Príručky programu).

9. Bude oprávnený úsek cesty presahujúci zónu 30 km od štátnej hranice?

Oprávnené budú len úseky nachádzajúce sa v zóne do 30 km od štátnej hranice.

10. Musí byť cesta, ktorá vedie k hranici, označená jedným číslom?

Nie, pod podmienkou, že sa celá nachádza v zóne do 30 km od štátnej hranice a tvorí jeden komunikačný ťah. Spolufinancované budú úseky ciest / cestné inžinierske objekty, ktoré sa nachádzajú v jednom dopravnom ťahu alebo sa spájajú s touto cestou vedúcou priamo k hranici.

11. Môže byť spolufinancovaná cesta, ktorej priebeh sa prekrýva s trasou existujúcej cesty a nemá v nezastavanom priestore zlepšenia typu chodníky, priechody pre chodcov?

Áno; dodatočne, ak bude potrebná výstavba chodníka alebo iných zlepšovacích riešení – tiež je takáto možnosť. Upozorňujeme však, že investície plánované v projekte by mali prispievať k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, cezhraničnej mobility a funkčnosti napr. zohľadňujúc výstavbu v rámci koruny cesty pešo-cyklistických trás / chodníkov / ostrovčekov spomaľujúcich pohyb vozidiel (v závislosti od triedy cesty). Tieto riešenia budú overované vo fáze kvalitatívneho hodnotenia v rámci podkritéria 8.1 Bezpečnosť a funkčnosť.

12. Musí byť analýza potrieb  odôvodňujúca realizáciu a analýza vplyvu projektu na životne prostredie, ktorá je prílohou č. 24 k žiadosti o príspevok obšírnym, rozsiahlym dokumentom? 

Analýza musí odôvodňovať realizáciu projektu a presne preukazovať potrebu realizácie projektu.
Maximálny rozsah dokumentu bol stanovený na úrovni počtu znakov pre každú jazykovú verziu (počítané zvlášť pre poľskú verziu a zvlášť pre slovenskú verziu). Napríklad: maximálny počet znakov pre odpoveď na otázku č. 3 je 1000 znakov pre poľskú verziu a 1000 znakov pre slovenskú verziu. 

13. Musí byť verejná doprava cezhraničnou dopravou?

Nemusí, takáto podmienka neexistuje.

 

Priorita 3:

1. Je možné do oprávnených nákladov projektu zameraného na kultúru/cestovný ruch započítať náklady na prípravu parkovacích miest určených pre osoby s postihnutím?

Áno, je to oprávnená aktivita. Zvýšenie prístupnosti kultúrnych objektov prostredníctvom zabezpečenia parkovacích miest určených pre osoby s postihnutím je v súlade s realizáciou horizontálnych princípov.

2. Ak je v rámci projektu plánované vytýčenie chodníka prechádzajúceho cez nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom nie je partner projektu, je potrebné predložiť vyhlásenie o práve disponovať nehnuteľnosťou na stavebné účely?

Áno, v prílohe č. 9 k žiadosti o príspevok je potrebné uviesť všetky nehnuteľnosti, ktoré budú využívané na účely realizácie projektu spolu s právnym základom disponovania danou nehnuteľnosťou.

3. Je možné v prílohe č. 25 Plán prevádzky a údržby infraštruktúry kultúrnych objektov po povinnom období udržateľnosti 5 rokov uviesť tie isté príjmy, ktoré sú uvedené v období realizácie/udržateľnosti projektu?

Ak plánujete v projekte investície do kultúrnych objektov, musíte zabezpečiť zachovanie finančnej udržateľnosti investície rozšírením možností jej užívania a viac sa spoliehať na vlastné zdroje príjmov. Odporúča sa zvýšiť finančnú sebestačnosť podporovaných kultúrnych objektov realizáciou aktivít, ktoré umožňujú generovať príjmy zabezpečujúce pokračovanie ich činnosti. Plán by mal dokazovať, že bude zabezpečená finančná udržateľnosť po ukončení povinného obdobia udržateľnosti infraštruktúry a mali by v ňom byť uvedené prípadné dodatočné vlastné zdroje príjmov, čo sa bude posudzovať vo fáze kvalitatívneho hodnotenia v rámci kritéria 2.2. Udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu.

V prípade investícií do infraštruktúry kultúrnych objektov v priorite 3 „Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie” sa bude hodnotiť, či:

a) žiadateľ predložil plán prevádzky a údržby infraštruktúry kultúrnych objektov po povinnom období udržateľnosti 5 rokov, v ktorom vierohodne predstavil spôsob financovania jej prevádzky a údržby;

b) žiadateľ uviedol v pláne prevádzky a údržby spolufinancovanej infraštruktúry, že táto infraštruktúra bude generovať zdroje príjmov (napr. vo forme umožnenia činnosti v kultúrnych objektov), ktoré budú dodatočným zdrojom financovania jej prevádzky a údržby po povinnom období udržateľnosti projektu.

Príklad: V prípade, že v projekte bude v rámci obdobia jeho udržateľnosti uvedený dodatočný zdroj generovania príjmov, ktorý bude tiež zdrojom príjmov umožňujúcim zabezpečiť prevádzku a údržbu infraštruktúry po povinnom období udržateľnosti, je potrebné uviesť tento zdroj v pláne prevádzky a údržby tejto infraštruktúry. Informácie obsiahnuté v pláne by mali jednoznačne preukazovať, či partner bude schopný zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho objektu, vrátane financovania prevádzkových nákladov po povinnom období udržateľnosti projektu.

4. Je možné v rámci projektu vybudovať kultúrne objekty?

Nie, vybudovanie kultúrnych objektov je neoprávnenou aktivitou. Modernizácia, rozšírenie a dovybavenie existujúcich kultúrnych objektov je možné.

Priorita 4:

1. Patrí postgraduálne štúdium do katalógu oprávnených nákladov v rámci špecifického cieľa 1 Priority 4?

Postgraduálne štúdium môže byť oprávneným nákladom v rámci špecifického cieľa 1 v Priorite 4. Je potrebné upriamiť pozornosť na nevyhnutnosť logického prepojenia realizácie postgraduálneho štúdia s inými aktivitami projektu.

Oprávnenosť jednotlivých úloh závisí od cieľov projektu a plánovaných výsledkov. Aby bola správne posúdená oprávnenosť, je potrebné oboznámiť sa s obsahom celej žiadosti o príspevok. V súvislosti s tým sa bude oprávnenosť úloh (výdavkov) projektu definitívne posudzovať vo fáze hodnotenia žiadosti o príspevok.

Partnerstvo

1. Čo znamená pojem: inštitúcie podnikateľského prostredia a vzdelávacie inštitúcie? Aké subjekty zahŕňa? Patrí k nim výskumný ústav?

V prílohe č. 2.1 a 2.2 k Príručke programu sú uvedené v rozdelení podľa príslušných priorít inštitúcie a organizácie, ktoré môžu získať finančný príspevok v rámci programu INTEEREG PL-SK: https://sk.plsk.eu/vyzvy1

V čl. 7 zákona „O vysokoškolskom vzdelávaní a vede” sú výskumné ústavy uvedené ako jedna zo zložiek systému vysokoškolského vzdelávania a vedy. Dodatočne Príručka programu spresňuje o. i. základné požiadavky, ktoré musí projekt spĺňať. Odporúčame, aby ste sa oboznámili s materiálmi zverejnenými na internetovej stránke programu.

2. Čo sa deje v situácii, ak partner nezrealizuje úlohu?

V dôsledku nezrealizovania projektu jedným z partnerov bude celý projekt považovaný za nezrealizovaný.

3. Musia mať úlohy partnerov rovnaký charakter?

Všetci partneri projektu sa musia podieľať na plnení cieľov a ukazovateľov projektu, povinnosti musia byť jasne a logicky rozdelené medzi partnerov, a investície musia byť navzájom logicky a funkčne prepojené. Výsledky projektu by nemohli byť dosiahnuté bez cezhraničnej spolupráce. Partner projektu, nachádzajúci sa na druhej strane hranice, by mal analogicky realizovať úlohy podobného charakteru a rozsahu s dodržaním všetkých uvedených podmienok týkajúcich sa cezhraničnosti, čo bude overované vo fáze kvalitatívneho hodnotenia.

4. Je možné zapojiť do projektu vlastníkov pozemkov ako fyzické osoby?

Takáto možnosť neexistuje.

5. Je možné v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 zúčastniť sa ako partner viacerých projektov súčasne?

Áno, v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 je možné zapojiť sa ako partner do viacerých projektov súčasne, avšak vecný rozsah prác musí byť v každom projekte iný.

6. Môže partner projektu nerealizovať žiadnu úlohu v rámci projektu?

Každý partner projektu musí vnášať reálnu hodnotu do realizácie projektu a spolupracovať na jeho implementácii prostredníctvom realizácie úloh v súlade so stanovenými povinnosťami, z tohto dôvodu nie je možná účasť na projekte partnera, ktorý nemá na realizáciu priradené žiadne úlohy.

7. Je inštitúcia, ktorá poskytuje súhlas na využitie objektu v projekte, partnerom projektu?

Nie, ak nerealizuje žiadne úlohy v rámci projektu.

Vyúčtovanie projektu

1. Aký kurz eura prijať v žiadosti o príspevok? Ako vyúčtovávať projekt s meniacim sa kurzom eura?

Vo fáze predkladania žiadosti o príspevok musíte prijať jednotný kurz EUR pre celý projekt. Uveďte oficiálny zdroj výmenného kurzu, napr. „Dlhodobý finančný plán na roky 2022 – 2025“ alebo „Usmernenia týkajúce sa uplatňovania jednotných makroekonomických ukazovateľov, ktoré sú základom pre posudzovanie finančných následkov navrhovaných zákonov”. Zohľadnite, že výmenný kurz ovplyvní sumu príspevku poskytnutého vášmu projektu.

Výdavky vynaložené v poľských zlotých (PLN) musíte prepočítať na eurá podľa mesačného účtovného výmenného kurzu EK platného v mesiaci, v ktorom boli výdavky predložené na verifikáciu kontrolórovi. Tento výmenný kurz nazývaný InforEuro je zverejnený na internetovej stránke EK.

2. Ako často je možné predkladať žiadosti o platbu?

Prvú čiastkovú žiadosť o platbu, ktorá o. i. zahŕňa prípravné náklady, partneri projektu predkladajú za obdobie odo dňa začatia realizácie aktivít projektu do mesiaca od podpisu zmluvy o poskytnutí príspevku.

Ďalšie žiadosti o platbu partneri projektu predkladajú spravidla za obdobie troch mesiacov. Ak partner projektu plánuje z dôležitých dôvodov predložiť žiadosť o platbu za iné monitorovacie obdobie, musí požiadať o súhlas SpS a svoju žiadosť náležite odôvodniť.

Záverečná žiadosť o platbu pre projekt je poslednou žiadosťou o platbu, ktorá sa predkladá po ukončení vecných a finančných aktivít v danom projekte.

Každý partner projektu predkladá vo svojom mene čiastkovú žiadosť o platbu. Partner projektu zasiela čiastkovú žiadosť o platbu kontrolórovi na verifikáciu do 10 dní od ukončenia monitorovacieho obdobia.

Na základe schválených čiastkových žiadostí o platbu hlavný partner vypracuje jednu žiadosť o platbu pre projekt.

3. Aké dokumenty je potrebné predstaviť, aby bolo zdokumentované vynaloženie výdavkov vyúčtovaných paušálnymi sadzbami a paušálnymi sumami?

V prípade zjednodušeného vykazovania výdavkov partner projektu nemusí dokumentovať výdavky vynaložené v rámci projektu.

V prípade použitia paušálnej sadzby nebudú kontrole podliehať jednotlivé účtovné doklady týkajúce sa výdavkov vyúčtovaných podľa paušálnej sadzby. Verifikovať sa bude správnosť vybranej paušálnej sadzby spolu s výdavkami, ktoré sú základom jej vypočítania.

Použitie zjednodušených metód nezbavuje partnera projektu povinnosti viesť účtovné knihy alebo zjednodušenú účtovnú evidenciu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

4. Akým spôsobom sa bude overovať udržateľnosť spolufinancovanej infraštruktúry v kultúrnych objektoch po ukončení povinného obdobia udržateľnosti 5 rokov?

Udržateľnosť spolufinancovanej infraštruktúry v kultúrnych objektoch po ukončení povinného obdobia udržateľnosti 5 rokov môže byť overovaná kontrolnými orgánmi alebo orgánmi auditu. Spôsob vykonávania kontroly závisí od postupov platných v danom kontrolnom orgáne. Je potrebné zdôrazniť, že projekty, v ktorých sa vyskytuje štátna pomoc, musia spĺňať osobitné požiadavky súvisiace s poskytnutou štátnou pomocou. V prípade projektu so štátnou pomocou všetky orgány oprávnené na vykonávanie kontrol a auditov majú právo na prístup k projektu, k všetkej dokumentácii a vyúčtovaniam v celom období archivácie (minimálne 10 rokov od dátumu schválenia poskytnutia poslednej pomoci v rámci projektu).

Udržateľnosť projektu

1. Vyberanie poplatkov od používateľov – znižujú príjmy z predaja vstupeniek alebo suvenírov, získané po ukončení realizácie projektu, výšku poskytnutého príspevku aj v prípade, že pokrývajú len časť nákladov spojených s priebežnú prevádzku a údržbu muzeálnej infraštruktúry?

Medzi projektmi realizovanými v rámci nášho programu v období 2021 – 2027 nie sú projekty generujúce príjmy (v súlade s nariadením 2021/1060 zo dňa 24 .06. 2021 sme rezignovali na ustanovenia týkajúce sa projektov generujúcich príjmy), čo je rovnoznačné s tým, že ak sa v projekte vyskytnú príjmy, neznížia hodnotu spolufinancovania. Vzhľadom na komerčné aktivity uvedené v príklade, bude projekt hodnotený z hľadiska prítomnosti štátnej pomoci.

Generovanie príjmov tohto typu podporuje zachovanie udržateľnosti projektu po ukončení jeho realizácie a neznižuje spolufinancovanie. V Príručke programu v kapitole 5.1 UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU sú opísané pravidlá zachovania udržateľnosti projektu. Udržateľnosť projektu je zohľadnená aj v prílohe 9.3 KRITÉRIÁ KVALITATÍVNEHO HODNOTENIA ŠTANDARDNÝCH PROJEKTOV (o. i. 2.2 Udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu).

2. Aké sú pravidlá ďalšieho rozvoja projektu, bez finančnej podpory z prostriedkov programu Interreg?

Prijímatelia programu sú povinní zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektu v období 5 rokov po ukončení projektu.

Dodatočne môžu zohľadniť komplementárnosť projektu. V rámci komplementárnosti môžu využiť počas tvorby nového projektu výsledky predchádzajúceho projektu alebo realizovať ďalšiu časť pôvodného projektu.

3. Budú sa používať dotazníky monitorujúce obdobie udržateľnosti? Správy, oznámenia?

V období udržateľnosti nebude potrebné vypracovanie dotazníkov ani správ. Nevylučuje to však kontrolu vykonávanú oprávnenými inštitúciami (napr. Finančná správa na Slovensku alebo Krajowa Izba Skarbowa v Poľsku).

Žiadosť o príspevok

1. Je možné predložiť v rámci priority 1. jednu žiadosť, ktorá sa vzťahuje na dva špecifické ciele alebo je potrebné v takejto situácii predložiť dve žiadosti: jednu v rámci špecifického cieľa č. 1 a druhú v rámci špecifického cieľa č. 2?

Žiadosti o príspevok musíte predložiť v súlade s tematickou oblasťou/ typmi aktivít uvedenými v rámci daného špecifického cieľa. Pre každý špecifický cieľ v danej priorite boli vyhlásené osobitné výzvy.

Upozorňujeme, že na to, aby projekt mohol získať príspevok, musí splniť o. i. nasledujúce podmienky:

 • cezhraničný charakter spolupráce (realizované aktivity zaručujú tzv. cezhraničný efekt),

 • realizácia aktivít v poľsko-slovenskom partnerstve (výnimka: projekty FMP),

 • súlad s horizontálnymi princípmi EÚ, plnenie environmentálnych EÚ,

 • zabezpečenie prístupnosti výstupov a výsledkov pre čo najširšiu skupinu používateľov, vrátane osôb so špeciálnymi potrebami,

 • technická pripravenosť na realizáciu,

 • plnenie špecifických cieľov programu.

2. Je možné v rámci vyhlásenej výzvy predkladať žiadosti, v ktorých jednou z úloh je iba vypracovanie partnerom projektu dokumentácie infraštruktúrnej investície? Otázka sa vzťahuje na prioritu 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie (typ aktivity: zvýšenie odolnosti proti zmene klímy a extrémnym javom).

Vypracovanie technickej dokumentácie pre infraštruktúrnu investíciu môže byť súčasťou projektu. V súlade s pravidlami programu sa vypracovanie dokumentácie vyúčtuje jednorazovou platbou (6 800 EUR) v rámci kategórie prípravné náklady. Suma je priradená ku každému partnerovi projektu, ktorý realizuje infraštruktúrne aktivity vyžadujúce technickú dokumentáciu (ak je zohľadnená v rozpočte partnera projektu). Podrobnosti týkajúce sa tejto témy sú uvedené v kapitole 3.4.4. Príručky programu. Nezabudnite na podmienku technickej pripravenosti na realizáciu (viac informácií nájdete v kapitole 2. Príručky programu).

Náklady musia byť vynaložené po 1. januári 2021.

3. Je možné predložiť žiadosť, v rámci ktorej bude použitá technická dokumentácia, ktorá bola vypracovaná v skoršom období?

Áno, ale riešenia uvedené v technickej dokumentácii by mali vyhovovať požiadavkám programu, ktoré sa týkajú o. i. prístupnosti projektu a súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“, v súvislosti s tým na zabezpečenie súladu projektu s pravidlami platnými v programe môže byť potrebná aktualizácia tejto dokumentácie.

Okrem toho upozorňujeme, že na to, aby náklady boli oprávnené, musia byť vynaložené po 1. januári 2021.

4. Existuje možnosť prípadného posunutia lehoty na predkladanie žiadostí o príspevok?

Takáto možnosť neexistuje.

Ukazovatele

1. Aké výstupy môžu vzniknúť v rámci projektu a ako je možné priradiť im ukazovatele?

Príklady výstupov a im zodpovedajúcich ukazovateľov nájdete v kapitole 3.3 Príručky programu. Dodatočne sa oboznámte s prílohou č. 3 k Príručke, v ktorej sú uvedené ukazovatele výstupu a výsledku spolu s ich definíciami (v prílohe č. 3 sú ukazovatele priradené k jednotlivým prioritám a špecifickým cieľom).

2. Existujú príklady cieľov projektu odporúčaných programom?

Príklady cieľov projektu sú opísané v kapitole 3.3 Príručky programu. Okrem toho sa oboznámte s kapitolou 3.2 Príručky programu (Ako prejsť od nápadu ku príprave projektu?). Oprávnenosť aktivít v projekte bude finálne posudzovaná vo fáze hodnotenia žiadosti o príspevok.

3. Je metodika stanovenia ukazovateľov vopred stanovená?

Spravidla nie je metodika stanovená. Metodiku výpočtu ukazovateľov si stanovíte sami. Dôležité je, aby bola racionálna, realizovateľná a vhodne opísaná v žiadosti o príspevok. Dodatočne sa oboznámte s prílohou č. 3 k Príručke programu, v ktorej sú uvedené ukazovatele výstupu a výsledku spolu s ich definíciami (v prílohe č. 3 sú ukazovatele priradené k jednotlivým prioritám a špecifickým cieľom).

4. Každý partner má svoje ukazovatele?

Áno, každý ukazovateľ naplánovaný v projekte je priradený ku konkrétnemu partnerovi projektu.

5. Kedy najneskôr je potrebné vykázať naplnenie ukazovateľa vrátane ukazovateľa výsledku?

Naplnenie ukazovateľov musíte vykázať najneskôr v záverečnej žiadosti o platbu.

Konečné vykazovanie naplnenia ukazovateľov výsledku v projekte je možné do okamihu predloženia SpS prvej verzii záverečnej súhrnnej žiadosti o platbu (t. j. v lehote do 140 kalendárnych dní od dátumu ukončenia vecných aktivít v projekte stanoveného v zmluve o poskytnutí príspevku). Informácie o vyúčtovaní projektu nájdete v kapitole 4.4. Príručky programu.

6. Ako správne vykazovať ukazovateľ výsledku „Používatelia novovybudovaných, rekonštruovaných, zlepšených alebo modernizovaných ciest za rok“, ak je potrebné vykazovať ukazovatele najneskôr v poslednej žiadosti o platbu a tento ukazovateľ má mernú jednotku osobokilometer/rok?

Na žiadateľovi je, ako predstaví metodiku a odôvodní, že je správna. V opisoch ukazovateľov, výstupov a výsledkov musíte venovať pozornosť tomu, aby metodika umožňovala overiť ukazovateľ merateľným a realistickým spôsobom.

V rámci projektu musíte prijať jednotnú metodiku stanovenia východiskovej hodnoty a následne hodnoty dosiahnutej po realizácii projektu.

Existuje viacero možností, je dôležité, aby vybraný spôsob stanovenia bol rovnaký alebo podobný pre obe hodnoty – východiskovú a dosiahnutú.

Príklad:

Overte, napr. na základe údajov z posledného merania intenzity cestnej premávky, priemerný počet vozidiel danej kategórie, ktoré sa pohybujú po konkrétnej ceste alebo ceste podobného charakteru, ak pre konkrétnu cestu takéto údaje neexistujú. V prípade, že takéto údaje nie sú dostupné, urobte orientačné meranie napr. v období 1 mesiaca v rôznych hodinách a v rôznych dňoch.

Následne musíte prijať priemerný počet cestujúcich vo vozidlách, napr. v nákladných 1, v osobných 2, v autobusoch 20.

Extrapolujte, teda prepočítajte tieto údaje na celý rok so zohľadnením faktorov zvyšujúcich/znižujúcich intenzitu cestnej premávky, napr. zavádzajúc korekcie súvisiace s ročným obdobím, prázdninami a pod.

7. Ako v projektoch zameraných na cestovný ruch interpretovať programový ukazovateľ výstupu RCO 81 „Účasť na spoločných cezhraničných akciách” a akým spôsobom zdokumentovať jeho naplnenie?

Definície ukazovateľov výstupu a výsledku určených pre každú prioritu a každý špecifický cieľ sa nachádzajú v prílohe č. 3 k Príručke programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

Programový ukazovateľ RCO 81 sa týka účasti na spoločných cezhraničných aktivitách realizovaných v rámci projektu. Spoločnými cezhraničnými aktivitami môžu byť napr.: workshopy, školenia, študijné návštevy a pod. Účasť znamená počet osôb, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej cezhraničnej aktivite – napr. občania, dobrovoľníci, vysokoškolskí  študenti, žiaci, úradníci. Počíta sa pre každú spoločne organizovanú aktivitu na základe prezenčnej listiny alebo iných adekvátnych zdrojov merania. Za spoločnú aktivitu sa považuje aktivita, na ktorej organizácii sa podieľali partneri z oboch krajín.

Upozornenie: Účasť na verejných podujatiach organizovaných v rámci projektu sa nezapočíta do tohto ukazovateľa. Nesmie sa tiež započítavať účasť na interných stretnutiach partnerov projektu.

8. Ako vykázať/zmerať ukazovateľ výstupu RCR 77 „Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít”?

Metodika merania hodnoty ukazovateľov nie je vopred definovaná. Žiadateľ si ju určí sám. Dôležité je, aby bola racionálna, realizovateľná a náležite opísaná v žiadosti o príspevok.

Je možné do programového ukazovateľa výstupu RCO 77 „Počet podporovaných kultúrnych a turistických lokalít” započítať objekt, ktorý nie je priamo podporovaný, teda samotný tento objekt nie je revitalizovaný?

Nie, do ukazovateľa sa započíta výlučne počet objektov, ktoré sú priamo podporované.

Horizontálne princípy

1. Je nevyhnutné zohľadniť v projekte aktivity spojené s digitálnou transformáciou, a najmä mobilné aplikácie, digitalizáciu zdrojov; existujú formálne podmienky, ktoré musia byť v tejto oblasti splnené alebo kritériá zvýhodňujúce takéto riešenia?

Podrobnosti týkajúce sa o. i. digitálnej transformácie sú opísané v Príručke programu v kapitole 2.4.5. Iné princípy, iniciatívy a stratégie EÚ v časti Európa pripravená na digitálny vek. V priorite 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie by mal projekt, a predovšetkým v rámci neho naplánovaná infraštruktúra, byť reakciou na výzvy zelenej a digitálnej transformácie a podporovať udržateľný životný štýl v zmysle iniciatívy Nový európsky Bauhaus (kapitola 2.4.). Nezabudnite tiež, že každý prijímateľ musí realizovať projekt v súlade so štyrmi horizontálnymi princípmi (kapitola 2.4), vrátane o. i. zabezpečenia súladu výstupov s princípom univerzálneho dizajnu (digitálne zdroje, multimédiá a tlačené materiály prispôsobené potrebám osôb so zdravotným postihnutím). Princípy prístupnosti sú opísané v prílohe č. 7 k Príručke programu – Odporúčania týkajúce sa prístupnosti pre žiadateľov a prijímateľov programov Interreg.

2. Mal by projekt v investičnej časti zohľadňovať riešenia šetriace energiu, napr. z oblasti infraštruktúry OZE, tepelných čerpadiel; existujú formálne podmienky, ktoré je potrebné splniť alebo kritériá zvýhodňujúce takéto riešenia?

Každý projekt musí byť v súlade s o. i. horizontálnymi princípmi EÚ (Príručka programu, kapitola 2.4) – tento aspekt sa posudzuje v rámci formálneho hodnotenia (PRÍLOHA č. 9.1. KRITÉRIÁ FORMÁLNEHO HODNOTENIA ŠTANDARDNÝCH PROJEKTOV). Dodatočne v priorite 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie môže projekt získať body vo fáze kvalitatívneho hodnotenia, ak preukáže súlad s iniciatívou Nový európsky Bauhaus (PRÍLOHA č. 9.3. KRITÉRIÁ KVALITATÍVNEHO HODNOTENIA ŠTANDARDNÝCH PROJEKTOV). V každej priorite sú uvedené rôzne typy neoprávnených aktivít napr. zlepšenie energetickej efektívnosti chápanej ako výmena zdrojov tepla, tepelná modernizácia, inštalácia fotovoltických panelov a pod. (v priorite 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie).

Participácia

1. Musí byť v špecifickom cieli 1. v priorite 1. zohľadnená participácia a stačí na splnenie požiadaviek prezentácia projektu na internetovej stránke s možnosťou podávania pripomienok? V akej fáze by sa to malo urobiť?

Participácia je špecifickým kritériom pre prioritu 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie a v súvislosti s tým sa nevzťahuje na špecifický cieľ 1. ani 2. v rámci priority 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie. Viac informácií o participácii nájdete v kapitole 2.5 Príručky programu a v prílohe č. 4 k nej (Príloha č. 4 – Odporúčania v oblasti participácie).

2. Musí mať projekt rozsiahlu analýzu dopytu, ktorá obsahuje posúdenie verejného dopytu po výstupoch projektu; existujú podrobné požiadavky týkajúce sa občianskej participácie vo fáze tvorby projektu?

Analýza potrieb odôvodňujúca realizáciu projektu je povinná len v špecifickom cieli 1. v priorite 2. Prepojenejšie pohraničie.

Odôvodnenie potreby realizácie projektu je bodované vo fáze kvalitatívneho hodnotenia, a spôsob bodovania je opísaný v prílohe č. 9.3 KRITÉRIÁ KVALITATÍVNEHO HODNOTENIA ŠTANDARDNÝCH PROJEKTOV. Participácia je zvýhodňujúcim, teda voliteľným/ nepovinným kritériom, výlučne v priorite 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie. Podrobné zásady participácie sú opísané v Príručke programu v kapitole 2.5 PARTICIPÁCIA a v prílohe č. 4 – Odporúčania v oblasti participácie.

3. Kedy a v akej forme by sa malo pripraviť zhrnutie procesu participácie?

Zhrnutie participačného procesu by malo byť zverejnené pred podaním žiadosti o financovanie.

Vzor súhrnnej tabuľky, ktorá sa má použiť, a príklad jej vyplnenia je k dispozícii tu.

4. Je možná realizácia projektu s partnerom, ktorý má sídlo mimo programovej oblasti?

Áno, je to možné. Partneri projektu by v súlade s pravidlami programu mali mať sídlo alebo pobočku na území programovej oblasti. Účasť partnerov spoza programovej oblasti (PO) je možná iba v nasledovných situáciách:

 • ak sa aktivity naplánované v rámci projektu realizujú v PO alebo pre ňu budú prínosom (vyvíjané aktivity pozitívne ovplyvnia rozvoj PO),

a

 • účasť partnerov spoza PO je nevyhnutná pre naplnenie cieľov projektu alebo predstavuje pre projekt významný vecný prínos.