Verejné konzultácie Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021 – 2027

Pozývame Vás na verejné konzultácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2021 – 2027. Konzultácie budú prebiehať od 9. júla do 22. augusta 2021.

Cieľ konzultácií 

Cieľom konzultácií je zhromaždiť a vyhodnotiť názory a pripomienky k pripravovanému návrhu Programu. 

Návrh Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 vypracovala Pracovná skupina. V zložení Pracovnej skupiny sú zástupcovia regiónov, euroregiónov, krajov a vojvodstiev, európskych zoskupení územnej spolupráce, sociálno-hospodárski partneri a zástupcovia občianskej spoločnosti z oboch strán hranice. Činnosť Pracovnej skupiny riadi poľské Ministerstvo fondov a regionálnej politiky v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Príprave Programu predchádzali analýzy a dotazníkové prieskumy s účasťou potenciálnych žiadateľova interné konzultácie v rámci poľsko-slovenského grémia Pracovnej skupiny. 

Kto môže zasielať pripomienky? 

Verejných konzultácií sa môže zúčastniť každý, kto má záujem o cezhraničnú poľsko-slovenskú spoluprácu, napr. prijímateľov doterajších programov poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce, potenciálnych prijímateľov, zástupcov orgánov verejnej správy a územných samospráv a ich organizačných jednotiek, zástupcov mimovládnych organizácií, vysokých škôl a ostatných typov škôl, výskumno-vývojových centier, podnikatelia, euroregióny, európske zoskupenia územnej spolupráce, cirkvi a náboženské organizácie a fyzické osoby. 

Ako zasielať pripomienky? 

Pripomienky môžete zasielať prostredníctvom príslušného formulára do 22. augusta 2021. Formulár je dostupný v poľskej a slovenskej jazykovej verzii. 

Všetky pripomienky zaslané v období konzultácií budú posúdené v priebehu prípravy finálnej verzie Programu. Správa z verejných konzultácií spolu s informáciou, či bola pripomienka zohľadnená, bude zverejnená na stránke www.ewt.gov.pl a na stránke Programu www.plsk.eu

Webinár a stretnutie venovaný Programu 

 • 29. júla 2021 sa uskutočnil webinár o programe v poľštine. Pozývame vás na oboznámenie sa s prezentáciou z tohto stretnutia (odkaz).

 • Stretnutie v slovenčine venované Programu sa uskutočnilo 12. augusta 2021 o 13:00 v Bratislave (Račianska 153/A, Bratislava).

Program Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027 

Dokumenty na stiahnutie 

Informácie o Programe 

Kto môže žiadať o prostriedky z  Programu 

Priamymi prijímateľmi projektov môžu byť napr.: 

 • jednotky územnej samosprávy ich združenia a im podriadené jednotky, 

 • zložky krízového riadenia, 

 • správcovia verejných komunikácií, 

 • vlastníci, správcovia a prevádzkovatelia kultúrnych objektov, prírodných objektov a komplexov, lesnícke inštitúcie a organizácie a ich organizačné jednotky a organizácie zaoberajúce sa ochranou a propagáciou prírody, 

 • hospodárske združenia, inštitúcie podnikateľského prostredia a vzdelávacie inštitúcie, 

 • mimovládne organizácie – nadácie a združenia. 

Malé a stredné podniky môžu byť partnerom projektu výlučne v projektoch, v ktorých je vedúcim partnerom verejná inštitúcia (napr. samospráva). 

Projekty musia byť realizované v poľsko-slovenskom partnerstve a musia mať cezhraničný charakter. 

Programová oblasť  

Programová oblasť zahŕňa nasledujúce okresy: 

 • Na poľskej strane: 

  • V Sliezskom vojvodstve: Pszczyna, Cieszyn, Bielsko-Biała – okolie, Bielsko-Biała – mesto, Żywiec,

  • v Malopoľskom vojvodstve: Olkusz, Chrzanów, Osvienčim, Wadowice, Sucha Beskidzka, Myślenice, Tatranský okres, Nowy Targ, Limanowa, Nowy Sącz – okolie, Nowy Sącz – mesto, Gorlice, 

  • v Podkarpatskom vojvodstve: Bieszczadský okres, Lesko, Sanok, Brzozów, Krosno – okolie, Krosno – mesto, Jasło, Rzeszów – okolie, Rzeszów – mesto, Przeworsk, Przemyśl – okolie, Przemyśl – mesto, Jarosław, Lubaczów. 

 • Na slovenskej strane: 

  • v Žilinskom samosprávnom kraji: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, 

  • v Prešovskom samosprávnom kraji: Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina, 

  • v Košickom samosprávnom kraji: Spišská Nová Ves. 

Rozpočet Programu 

129 286 462 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

Priority a špecifické ciele Programu 

Poľsko-slovenská Pracovná skupina, ktorá vypracovala návrh Programu, vybrala štyri kľúčové oblasti podpory pre roky 2021 – 2027 a v rámci nich stanovila nasledujúce špecifické ciele: 

1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie 

 • Špecificky cieľ 2 (iv): podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy, 

 • Špecificky cieľ 2 (vii): posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia. 

2. Priorita: Prepojenejšie pohraničie 

 • Špecificky cieľ 3 (ii): rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility. 

3. Priorita: Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie 

 • Špecificky cieľ 4 (vi): posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie. 

4. Priorita: Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia 

 • Špecificky cieľ 6 a): posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán. 

 • Špecificky cieľ 6 c): budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“.