Ukončenie výzvy na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie mikroprojektov

Dňa 31. januára roku 2022 v čase o 12:00 hod. bol ukončený výzvy na podávanie žiadostí o finančný príspevok pre mikroprojekty v rámci strešnich projektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.