Ukončenie verejných konzultácií návrhu programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027

Verejné konzultácie návrhu programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 trvali od 9. júla do 22. augusta 2021.

Správu z verejných konzultácií spolu s informáciou, či pripomienka bola zapracovaná, zverejníme po preanalyzovaniu všetkých pripomienok.

Program Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 

Dokumenty na stiahnutie 

Informácie o Programe 

Kto môže žiadať o prostriedky z  Programu 

Priamymi prijímateľmi projektov môžu byť napr.: 

 • jednotky územnej samosprávy ich združenia a im podriadené jednotky, 
 • zložky krízového riadenia, 
 • správcovia verejných komunikácií, 
 • vlastníci, správcovia a prevádzkovatelia kultúrnych objektov, prírodných objektov a komplexov, lesnícke inštitúcie a organizácie a ich organizačné jednotky a organizácie zaoberajúce sa ochranou a propagáciou prírody, 
 • hospodárske združenia, inštitúcie podnikateľského prostredia a vzdelávacie inštitúcie, 
 • mimovládne organizácie – nadácie a združenia. 

Malé a stredné podniky môžu byť partnerom projektu výlučne v projektoch, v ktorých je vedúcim partnerom verejná inštitúcia (napr. samospráva). 

Projekty musia byť realizované v poľsko-slovenskom partnerstve a musia mať cezhraničný charakter. 

Programová oblasť  

Programová oblasť zahŕňa nasledujúce okresy: 

 • Na poľskej strane: 
  • V Sliezskom vojvodstve: Pszczyna, Cieszyn, Bielsko-Biała – okolie, Bielsko-Biała – mesto, Żywiec,
  • v Malopoľskom vojvodstve: Olkusz, Chrzanów, Osvienčim, Wadowice, Sucha Beskidzka, Myślenice, Tatranský okres, Nowy Targ, Limanowa, Nowy Sącz – okolie, Nowy Sącz – mesto, Gorlice, 
  • v Podkarpatskom vojvodstve: Bieszczadský okres, Lesko, Sanok, Brzozów, Krosno – okolie, Krosno – mesto, Jasło, Rzeszów – okolie, Rzeszów – mesto, Przeworsk, Przemyśl – okolie, Przemyśl – mesto, Jarosław, Lubaczów. 
 • Na slovenskej strane: 
  • v Žilinskom samosprávnom kraji: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, 
  • v Prešovskom samosprávnom kraji: Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina, 
  • v Košickom samosprávnom kraji: Spišská Nová Ves. 

Rozpočet Programu 

129 286 462 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

Priority a špecifické ciele Programu 

Poľsko-slovenská Pracovná skupina, ktorá vypracovala návrh Programu, vybrala štyri kľúčové oblasti podpory pre roky 2021 – 2027 a v rámci nich stanovila nasledujúce špecifické ciele: 

1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie 

 • Špecificky cieľ 2 (iv): podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy, 
 • Špecificky cieľ 2 (vii): posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia. 

2. Priorita: Prepojenejšie pohraničie 

 • Špecificky cieľ 3 (ii): rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility. 

3. Priorita: Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie 

 • Špecificky cieľ 4 (vi): posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie. 

4. Priorita: Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia 

 • Špecificky cieľ 6 a): posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán. 
 • Špecificky cieľ 6 c): budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“.