Sú na etape predkladania projektových návrhov požadované formalizované partnerstva, alebo stačí je len deklarovať?

Na etape predkladania projektového návrhu vlajkového projektu nie je nutná podpísaná partnerská zmluva.