Spustenie nového programu sa blíži!

Prvé výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku plánujeme vyhlásiť ešte v tomto roku. Už teraz spúšťame konzultácie o koncepciách projektov a poskytujeme formulár na vyhľadávanie partnerov. Tu sú informácie, ktoré potrebujete na začatie prípravy svojich projektov.

 

Aký bude nový program?

Rozpočet nového programu je 129,8 milióna EUR. Maximálna výška finančného príspevku na projektu je 80% oprávnených nákladov. Priority nového programu:

 • priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie,
 • priorita 2. Prepojenejšie pohraničie,
 • priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie,
 • priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia.

Finančný príspevok sa poskytne projektom, ktoré prispievajú k týmto špecifickým, podrobným cieľom politík súdržnosti EÚ:

 • prispôsobenie sa zmene klímy, predchádzanie prírodným pohromám a zlepšenie odolnosti voči poveternostným javom,
 • ochrana prírody a zachovanie biodiverzity,
 • zlepšenie dopravnej dostupnosti pohraničnej oblasti a cezhraničnej mobility,
 • posilnenie úlohy kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom a sociálnom rozvoji,
 • zintenzívnenie spolupráce a budovanie inštitucionálnych kapacít,
 • budovanie vzájomnej dôvery.

 

Nové prvky v programe:

 • propagovanie a presadzovanie participácie a súladu s iniciatívou Nový európsky Bauhaus (dodatočné body za projekty v oblasti cestovného ruchu a kultúry);
 • povinnosť preukázať pozitívny vplyv projektu na uplatňovanie horizontálnych princípov a environmentálnych politík EÚ (vrátane Európskej zelenej dohody a zásady "Výrazne nenarušiť“);
 • požiadavka, aby bol projekt pripravený na realizáciu (v prípade investičných projektov potreba predložiť vo fáze žiadosti o poskytnutie finančného príspevku zákonom požadované povolenia a/alebo správne rozhodnutia);
 • náročnejšie povinnosti prijímateľov v oblasti informačných a propagačných činnosti.

Na webovej stránke programu sme uverejnili:

 

Individuálne konzultácie koncepcií projektov

Spoločný sekretariát a regionálne kontaktné body ponúkajú možnosť konzultovať koncepty projektov a žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov a poskytujú podporu pri hľadaní partnerov.

Konzultácie koncepcií projektov sa uskutočňujú v období pred zverejnením výziev na predkladanie žiadostí. Po výzvach na predkladanie žiadostí sa uskutočnia konzultácie o príprave žiadosti o finančný príspevok. Konzultácie budú viesť regionálne kontaktné body (RKB) a spoločný sekretariát (SpS). Predpokladáme možnosť konzultácií telefonicky, elektronicky (e-mailom), na online stretnutiach alebo osobne na RKB alebo SpS.

RKB vedú konzultácie v každom regióne programu. Kontaktné údaje RKB nájdete na adrese: Hľadaj kontaktný bod. Okrem toho je možné zúčastniť sa na informačných stretnutiach organizovaných RKB. Informácie o stretnutiach sú k dispozícii na webových stránkach EÚS Podkarpatského, Malopoľského a Sliezskeho vojvodstva a Prešovského a Žilinského kraja.

Svoju konzultáciu začnite kontaktovaním RKB. V neskoršej fáze môžete konzultovať so Spoločným sekretariátom - o konzultáciu môžete požiadať e-mailom na adrese: kontakt@plsk.eu.

Na uľahčenie konzultačného procesu pripravte stručné informácie o koncepcii projektu a zoznam otázok na diskusiu.

 

Formulár na vyhľadávanie partnerov

Ak hľadáte projektového partnera, môžete použiť formulár sprístupnený na webovej stránke programu. Môžete predstaviť svoj nápad na projekt a pozrieť si zverejnené iniciatívy. Okrem toho môžete požiadať RKB vo svojom vojvodstve/kraji o podporu.