Schválenie zmeny programu Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Dňa 27. júla 2023 Európska komisia schválila konečnú úpravu programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014 - 2020. Úprava spočíva najmä v presune približne 289 000 EUR z EFRR zo vzdelávania (prioritná os 3) do kultúrneho dedičstva (prioritná os 1) a v aktualizácii implementačného rámca programu. Táto suma doplní zásobník finančných prostriedkov určených na pokrytie rozdielov po verejných obstarávaniach v rámci systémového riešenia č. 2 v priorite týkajúcej sa kultúrneho dedičstva.

Pozrite si aktuálnu verziu programu, ktorá sa uplatňuje od 28.07.2023