Protokol z XIII. zasadnutia Monitorovacieho výboru

Protokol z XIII. zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.