Protokol XII. zasadnutia Monitorovacieho výboru

Protokol z XII. zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.