Protokol z X. zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko.