Protokol z IX zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko.