Štátna pomoc

Štátna pomoc predstavuje každú formu výhody, ktorá bude selektívnym spôsobom poskytnutá hospodárskemu subjektu zo strany štátu. V prípade finančného príspevku zo štátnych prostriedkov sa vždy uplatňujú pravidlá EÚ týkajúce sa štátnej pomoci. Hospodárskym subjektom, v zmysle predpisov týkajúcich sa štátnej pomoci, je každá jednotka vykonávajúca hospodársku činnosť, nezávisle od jej právnej subjektivity a spôsobu financovania. Takou činnosťou je napr. ponúkanie tovarov a služieb na trhu. Pri určovaní, či máme do činenia so štátnou pomocou nie je v súvislosti s vyššie uvedeným dôležité to, či partner projektu pochádza zo súkromného alebo verejného sektora, alebo či cieľom jeho činnosti je generovanie príjmu alebo nie. Hospodársky subjekt môže byť aj neziskovou organizáciou, združením výrobcov z toho istého odvetvia alebo vyšším územným celkom. Dôležité je, či aktivity realizované partnerom v rámci projektu vykazujú známky hospodárskej činnosti.

V súlade s predpismi EÚ predstavuje štátna pomoc podporu poskytovanú hospodárskemu subjektu, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  1. prevod verejných zdrojov (v čl. 107 ZFEÚ označené ako „štátne prostriedky“) a pripísateľnosť štátu,
  2. ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci,
  3. selektívnosť opatrenia pomoci,
  4. vplyv na hospodársku súťaž a vnútorný obchod EÚ.

Ak akákoľvek z vyššie uvedených podmienok nie je splnená, štátna pomoc sa nevyskytuje.

Aj napriek všeobecnému zákazu poskytovania štátnej pomoci, Zmluva o fungovaní Európskej únie pripúšťa jej uplatnenie v niektorých prípadoch.