Oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok pre projekty FMP - SPOLUPRÁCA OBYVATEĽOV

Spoločný sekretariát v mene Riadiaceho orgánu vyhlasuje výzvu v nesúťažnom režime na predkladanie žiadostí o príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia, špecifický cieľ 2. Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“.

 

 1. Lehota na predkladanie žiadostí

Žiadosti je možné predkladať v lehote od 22.12.2022 do 28.02.2023.

 1. Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosti spolu s povinnými prílohami je možné predložiť výlučne v elektronickej podobe v aplikácii WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/.

 1. Kto môže získať príspevok

V súlade s kapitolou 6.1 Príručky programu v rámci vyhlásenej výzvy môžu žiadať o príspevok:

 • Vyšší územný celok Prešov,
 • Vyšší územný celok Žilina.
 1. Programová oblasť

Programová oblasť zahŕňa:

 • v Poľsku – v Sliezskom vojvodstve: subregión Bielsko-Biała a okres Pszczyna v subregióne Tychy; v Malopoľskom vojvodstve: subregióny Osvienčim, Nowy Sącz, Nowy Targ a okres Myślenice v subregióne Krakov; v Podkarpatskom vojvodstve: subregióny Krosno a Przemyśl, okres Rzeszów – mesto a okres Rzeszów – okolie v subregióne Rzeszów,
 • na Slovensku – Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji.
 1. Aké projekty môžu získať príspevok

Príspevok môžu získať projekty FMP realizované na základe nariadenia Interreg čl. 25, ktorých cieľom je realizácia malých projektov súvisiacich s posilňovaním integrácie alebo zlepšením kvality života obyvateľov pohraničia. Podrobné informácie o oprávnených a neoprávnených aktivitách sa nachádzajú v kapitole 2.6. a 6. Príručky programu.

 1. Rozpočet výzvy

Suma prostriedkov určená na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy predstavuje 7 757 188 EUR.

 1. Miera spolufinancovania projektov

Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.

 1. Hodnota spolufinancovania z EFRR

Hodnota spolufinancovania projektu FMP predstavuje 3 878 594 EUR.

Podrobné informácie sú uvedené v kapitole 6.1.4. Príručky programu.

 1. Obdobie realizácie projektu

Vecná realizácia projektu FMP môže trvať do 31. marca 2028.

Podrobné informácie sú uvedené v kapitole 6.1.3. Príručky programu

 1. Kritériá a pravidlá výberu projektov

Kritériá hodnotenia projektov sú uvedené v prílohách 9.4. a 9.5. k Príručke programu. Informácie o pravidlách hodnotenia a výberu projektov FMP sa nachádzajú v kapitole 6.1.7. Príručky programu.

 1. Lehota na vyhodnotenie výzvy

Termín ukončenia hodnotenia projektov FMP závisí od schválenia "Príručky pre prijímateľov malých projektov v programe Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027" zo strany MV.

Predpokladanou lehotou vyhodnotenia výzvy je: jún 2023.

 1. Záväzné dokumenty týkajúce sa výzvy

Žiadosť o príspevok na projekt musí byť vypracovaná v súlade s nasledujúcimi dokumentmi: