Oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok - BIODIVERZITA

Spoločný sekretariát v mene Riadiaceho orgánu vyhlasuje výzvu v súťažnom režime na predkladanie žiadostí o príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie, špecifický cieľ 2. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.

 

 1. Lehota na predkladanie žiadostí

Žiadosť môžete predložiť v lehote od 22.12.2022 do 31.03.2023.

 1. Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosť spolu s povinnými prílohami môžete predložiť výlučne v elektronickej podobe v aplikácii WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/.

 1. Kto môže získať príspevok

Poľské inštitúcie a organizácie, ktoré môžu žiadať o príspevok, nájdete v prílohe č. 2.1. k Príručke programu. Slovenské inštitúcie a organizácie, ktoré môžu žiadať o príspevok, nájdete v prílohe č. 2.2. k Príručke programu.

 1. Programová oblasť

Programová oblasť zahŕňa:

 • v Poľsku – v Sliezskom vojvodstve: subregión Bielsko-Biała a okres Pszczyna v subregióne Tychy; v Malopoľskom vojvodstve: subregióny Osvienčim, Nowy Sącz, Nowy Targ a okres Myślenice v subregióne Krakov; v Podkarpatskom vojvodstve: subregióny Krosno a Przemyśl, okres Rzeszów – mesto a okres Rzeszów – okolie v subregióne Rzeszów,
 • na Slovensku – Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji.
 1. Aké projekty môžu získať príspevok

Príspevok môžu získať projekty spojené s ochranou prírody a zachovaním biodiverzity, ako napríklad:

1.ochrana biodiverzity a zlepšenie stavu prírodne cenných oblastí,

2. predchádzanie šíreniu a výskytu inváznych druhov,

3.analýzy, stratégie, akčné plány a pilotné programy týkajúce sa ochrany alebo tvorenia foriem ochrany prírody a zachovania cezhraničných ekologických koridorov.

Podrobné informácie o oprávnených a neoprávnených aktivitách nájdete v kapitole 2.6. Príručky programu.

 1. Rozpočet výzvy

Suma prostriedkov určená na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy predstavuje 3 880 000 EUR.

Z tejto sumy je maximálne 1 164 000 EUR určené na projekty vo forme analýz, stratégií, akčných plánov a pilotných programov týkajúcich sa ochrany alebo tvorenia foriem ochrany prírody a zachovania cezhraničných ekologických koridorov.

 1. Miera spolufinancovania projektov

Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.

Maximálna intenzita štátnej pomoci je 80 % oprávnených výdavkov. V prípade projektov so štátnou pomocou, v ktorých existuje zákonná možnosť vrátenia DPH podľa vnútroštátnych právnych predpisov, predstavuje maximálna intenzita štátnej pomoci 80 % čistých oprávnených výdavkov, t. j. bez DPH. Podrobné informácie nájdete v kapitole 3.5. Príručky programu a v Sprievodcovi štátnou pomocou (príloha č. 6 k Príručke programu).

Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške:

 • 12 % oprávnených výdavkov každého partnera,
 • 20 % oprávnených výdavkov partnera, ktorý je zložkou štátnej správy.
 1. Hodnota spolufinancovania z EFRR

Minimálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 200 tis. EUR.

Maximálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 1,5 mil. EUR.

 1. Obdobie realizácie projektu

Maximálne obdobie realizácie projektu je 24 mesiacov.

Lehota na predloženie dokumentov potrebných k uzatvoreniu zmluvu o poskytnutí príspevku: dva mesiace odo dňa nasledujúceho po dátume zaslania Spoločným sekretariátom oznámenia spolu s listom obsahujúcim rozhodnutie Monitorovacieho výboru o schválení projektu na spolufinancovanie.

 1. Kritériá a pravidlá výberu projektov

Kritériá hodnotenia projektov nájdete v prílohách 9.1., 9.2. a 9.3. k Príručke programu. Informácie o pravidlách hodnotenia a výberu projektov nájdete v kapitole 3.11. Príručky programu.

 1. Lehota na vyhodnotenie výzvy

Predpokladanou lehotou vyhodnotenia výzvy je: jún 2023.

 1. Záväzné dokumenty týkajúce sa výzvy

Žiadosť o príspevok pre projekt pripravte v súlade s nasledujúcimi dokumentmi: