Oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok - KLÍMA

Spoločný sekretariát v mene Riadiaceho orgánu vyhlasuje výzvu v súťažnom režime na predkladanie žiadostí o príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie, špecifický cieľ 1. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy.

 

 1. Lehota na predkladanie žiadostí

Žiadosť môžete predložiť v lehote od 22.12.2022 do 31.03.2023.

 1. Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosť spolu s povinnými prílohami môžete predložiť výlučne v elektronickej podobe v aplikácii WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/.

 1. Kto môže získať príspevok

Poľské inštitúcie a organizácie, ktoré môžu žiadať o príspevok, nájdete v prílohe č. 2.1. k Príručke programu. Slovenské inštitúcie a organizácie, ktoré môžu žiadať o príspevok, nájdete v prílohe č. 2.2. k Príručke programu.

 1. Programová oblasť

Programová oblasť zahŕňa:

 • v Poľsku – v Sliezskom vojvodstve: subregión Bielsko-Biała a okres Pszczyna v subregióne Tychy; v Malopoľskom vojvodstve: subregióny Osvienčim, Nowy Sącz, Nowy Targ a okres Myślenice v subregióne Krakov; v Podkarpatskom vojvodstve: subregióny Krosno a Przemyśl, okres Rzeszów – mesto a okres Rzeszów – okolie v subregióne Rzeszów,
 • na Slovensku – Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji.
 1. Aké projekty môžu získať príspevok

Príspevok môžu získať projekty spojené s adaptáciou na zmenu klímy a ochranou pred prírodnými katastrofami, ako napríklad:

1.zmierňovanie negatívnych následkov zmeny klímy v cezhraničnom meradle vrátane následkov živelných pohrôm,

2. zlepšenie spolupráce v oblasti cezhraničného krízového riadenia, vrátane výmeny skúseností /spoločných školení záchranných služieb /štandardizácie vybavenia záchranných zložiek na území pohraničia,

3.analýzy, výskumy, stratégie, akčné plány a pilotné programy, ktorých cieľom je predchádzať negatívnym následkom zmeny klímy v cezhraničnom meradle, najmä v podobe živelných pohrôm.

Podrobné informácie o oprávnených a neoprávnených aktivitách nájdete v kapitole 2.6. Príručky programu.

 1. Rozpočet výzvy

Suma prostriedkov určená na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy predstavuje 8 800 000 EUR.

 1. Miera spolufinancovania projektov

Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.

Maximálna intenzita štátnej pomoci je 80 % oprávnených výdavkov. V prípade projektov so štátnou pomocou, v ktorých existuje zákonná možnosť vrátenia DPH podľa vnútroštátnych právnych predpisov, predstavuje maximálna intenzita štátnej pomoci 80 % čistých oprávnených výdavkov, t. j. bez DPH. Podrobné informácie nájdete v kapitole 3.5. Príručky programu a v Sprievodcovi štátnou pomocou (príloha č. 6 k Príručke programu).

Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške:

 • 12 % oprávnených výdavkov každého partnera,
 • 20 % oprávnených výdavkov partnera, ktorý je zložkou štátnej správy.
 1. Hodnota spolufinancovania z EFRR

Minimálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 200 tis. EUR.

Maximálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 2 mil. EUR.

 1. Obdobie realizácie projektu

Maximálne obdobie realizácie projektu je 24 mesiacov.

Lehota na predloženie dokumentov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí príspevku: dva mesiace odo dňa nasledujúceho po dátume zaslania Spoločným sekretariátom oznámenia spolu s listom obsahujúcim rozhodnutie Monitorovacieho výboru o schválení projektu na spolufinancovanie.

 1. Kritériá a pravidlá výberu projektov

Kritériá hodnotenia projektov nájdete v prílohách 9.1., 9.2. a 9.3. k Príručke programu. Informácie o pravidlách hodnotenia a výberu projektov nájdete v kapitole 3.11. Príručky programu.

 1. Lehota na vyhodnotenie výzvy

Predpokladanou lehotou vyhodnotenia výzvy je: jún 2023.

 1. Záväzné dokumenty týkajúce sa výzvy

Žiadosť o príspevok pre projekt pripravte v súlade s nasledujúcimi dokumentmi: