Nariadenie Ministra Investícíí a Rozvoja z 2. augusta 2018

Nariadenie Ministra Infraštruktúry a Rozvoja z 2. augusta 2018 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o poskytovaní pomoci de minimis a štátnej pomoci v rámci programov Európskej územnej spolupráce na roky 2014 – 2020.