Musí poľský partner v prípade realizácie projektu v partnerstve v rámci osi 1 realizovať rovnaký typ aktivít ako slovenský partner? Je možné spájať počas realizácie projektu viacero typov aktivít?

Programový dokument a Príručka pre prijímateľa neukladajú obmedzenie týkajúce sa počtu typov aktivít na projekt. Je však nevyhnutné, aby plánovaný projekt a jednotlivé úlohy boli logické, konzistentné a zodpovedali potrebám programového územia. V súlade s ustanoveniami Príručky pre prijímateľa Základom dobrého spoločného projektu je vymyslenie spoločných poľsko-slovenských aktivít, ktoré poskytnú odpoveď na reálne problémy a potreby identifikované na cezhraničnom území a môžu byť vyriešené iba prostredníctvom cezhraničnej spolupráce inštitúcií z dvoch strán hranice“. Ciele a očakávané zmeny plánované v rámci projektu je potrebné zvážiť v kontexte cieľov programu. Následne je potrebné špecifikovať spôsob implementácie danej zmeny, definovať potrebné úlohy, stanoviť cieľové skupiny, vybrať partnerov a priradiť im úlohy týkajúce sa prípravy a realizácie projektu, naplánovať harmonogram realizácie úloh, naplánovať riadenie projektu, a nakoniec špecifikovať potrebný rozpočet.