Môže žiadosť o zmeny podpísať zástupca starostu / primátora / predsedu v prípade, ak je v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku uvedená len jedna osoba: starosta / primátor / predseda?

Áno, pod podmienkou priloženia overenej kópie dokumentu, napr. splnomocnenia vo forme kópie alebo fotokópie a potvrdenia súladu vyhotovenej papierovej kópie s originálom, ktoré vystavil štatutárny zástupca danej inštitúcie.