Môže sa referenčné obdobie žiadostí o platbu skrátiť, príp. predĺžiť?

V takom prípade je potrebné predložiť STS písomnú žiadosť v systéme SL pred skončením referenčného obdobia, ktorého sa zmena týka, a uviesť príčinu. Žiadosť musí obsahovať aj navrhované nové referenčné obdobie.