Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 v 2015r.