Euroregión Beskydy: 8. výzva na podávanie žiadostí o finančný príspevok pre mikroprojekty

Združenie „Región Beskydy“ vyzýva na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Výzva je otvorená pre 3. prioritnú os programu „Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania“ špecifický cieľ „Skvalitnenie cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania“. Alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupná v rámci 8. výzvy je 95 000,00* EUR. Finančný príspevok je určený na realizáciu individuálnych mikroprojektov s cezhraničným charakterom predložených oprávnenými subjektmi, ktoré vykonávajú neziskovú činnosť.
* V programe platí zásada tzv. alokácie 20 % z nákladov vynaložených mimo oprávneného územia z podpory určenej na Fond mikroprojektov v Strešnom projekte. V situácii prekročenia dostupnej sumy v jednotlivých Strešných projektoch môže byť finančný príspevok znížený albo môže nebyť vôbec poskytnutý.
Termín ukončenia realizácie podporeného mikroprojektu môže byť naplánovaný najneskôr: do pre 3. prioritnú os programu – 31. 8. 2022.
Minimálna a maximálna hodnota finančného príspevku pre mikroprojekt:
Individuálny mikroprojekt – hodnota finančného príspevku z EFRR: min. 2 000,00 EUR max. 50 000,00 EUR maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000,00 EUR
Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nesmie prekročiť 85 % z oprávnených nákladov v mikroprojekte.
Žiadosti sa môžu predkladať
od 1. 3. 2022 do 10. 3. 2022 do 15:00 hod.
Termín, miesto a forma predkladania žiadostí
Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre projekt sa podávajú prostredníctvom Generátora žiadostí a zúčtovaní a v papierovej verzii najneskôr do 10. marca 2022 do 15:00 hod. Záväzné sú dátum a čas doručenia dokumentov v papierovej verzii do kancelárie Združenia.
Podrobné informácie sú uvedené v „Príručke pre mikroprijímateľa“ a v Návode na vyplnenie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt, ktoré sú dostupné na stránke www.euroregion-beskidy.pl a v kancelárii Združenia.

Existuje možnosť požiadať o individuálne konzultácie – všetky informácie Vám poskytne:
Združenie „Región Beskydy“ Bielsko-Biała, ul. Widok 18/1-3
tel. 33 488 89 24-25, e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl