Európsky deň spolupráce 2022

Európa je zmesou kultúr a hospodárskych systémov, ktoré musia navzájom komunikovať, aby dosiahli svoj maximálny potenciál. Programy spolupráce, ako je Interreg, slúžia na zjednotenie cezhraničných aktivít regiónov. 

Európsky deň spolupráce je oslavou viac ako 100 Programov európskej spolupráce. Oslavuje sa každoročne 21. septembra.

plakat EC Day z hasłem inicjatywy i logo w formie mapy Europy stworzonej z zarysów twarzy młodych ludzi

European Cooperation Day poukazuje na to, ako cezhraničná spolupráca zlepšuje život tisícov občanov EÚ a susedných krajín v mnohých oblastiach, ako je doprava, zdravie a zamestnanosť. Ukazuje vplyv, aký majú Programy spolupráce na svojom území na riešenie rozdielov medzi krajinami a konkrétnymi regiónmi. V septembri sa v rôznych regiónoch Európy organizuje množstvo podujatí na oslavu výhod celoročnej spolupráce: filmové festivaly, koncerty, behy, miestne trhy a iné.

Tento rok sa venuje osobitná pozornosť mladým ľuďom v súvislosti s Rokom mladých, ktorý vyhlásila Európska komisia. Mnohé z atrakcií sú venované práve im s cieľom zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach, ktoré majú k dispozícii, a spojiť Európanov bez ohľadu na ich generačnú príslušnosť.

Tento rok sme v rámci osláv reprezentovali Interreg PL-SK na 50. cyklistických pretekoch v Bielsku-Bialej. Partnermi podujatia sa stali náš Program a Ministerstvo fondov a regionálnej politiky. Oslavovali sme s účastníkmi a prítomnými návštevníkmi pri cieli. Rozprávali sme sa o projektoch realizovaných v rámci programu Interreg, ako aj o novom programe na roky 2021-2027.

Viac informácií o oslavách EC Day 2022 nájdete na webovej stránke iniciatívy.