Doplnkové výberové konanie na slovenských expertov hodnotiacich žiadosti o príspevok

Centrum európskych projektov hľadá slovenských expertov, ktorí budú hodnotiť žiadosti o príspevok v Programe cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

Hľadáme expertov v nasledujúcich oblastiach:

  1. Cesty
  2. Elektromobilita

Na účasť vo výberovom konaní je potrebné predložiť elektronicky podpísanú žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 1 k uvedeným pravidlám. Žiadosť obsahuje:

    1. osobný dotazník kandidáta na experta (príloha č. 1.1),
    2. vyhlásenie kandidáta na experta (príloha č. 1.2),
    3. súhlas so spracúvaním osobných údajov organizátorom výberového konania a orgánmi zapojenými do realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, (príloha č. 1.3),
    4. dokumenty potvrdzujúce pracovné skúsenosti a vzdelanie.

Žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo zaslaná vo forme skenu žiadosti podpísanej vlastnoručným podpisom experta.

Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: kontakt@plsk.eu v lehote do 26.01.2024.

Podrobné informácie o požiadavkách výberového konania a zásadách spolupráce sa nachádzajú v Podmienkach doplnkového výberového konania a spolupráce s expertmi hodnotiacimi žiadosti o príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

 

Dokumenty potrebné na zaslanie žiadosti nájdete tu:

 Podmienky výberového konania a spolupráce s expertmi (pdf) 140.0 KB

 Príloha č. 1 k Podmienkam_Žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov (docx) 86.0 KB

 Príloha č. 2a k Podmienkam_Kritériá a hodnotiaci hárok kvalitatívneho hodnotenia projektov elektromobility (xlsx) 62.0 KB

 Príloha č. 2b k Podmienkam_Kritériá a hodnotiaci hárok kvalitatívneho hodnotenia cestných projektov (xlsx) 63.0 KB

 Príloha č. 3 k Podmienkam_Hodnotiaci hárok kandidátov na expertov (docx) 150.0 KB

 Príloha č. 4 k Podmienkam_Vzor zmluvy s expertom (docx) 985.0 KB

 Príloha č. 5 k Podmienkam_Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 (pdf) 1.52 MB

 Príloha č. 6a k Podmienkam_Príručka programu s prílohami 2021 - 2027_2.0 (zip) 11.92 MB

 Príloha č. 6b k Pomdienkam_Príručka programu s prílohami 2021 - 2027_3.0 (zip) 12.03 MB

 

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: kontakt@plsk.eu