Ako sa má chápať zápis, že projekty sa majú týkať ciest, ktoré tvoria logický komunikačný ťah? Môže to byť jeden logický ťah na poľskej strane a druhý samostatný na slovenskej strane, alebo aj cesty na obidvoch stranách hranice majú spoločne vytvárať jeden ťah?

Podľa ustanovení Príručky pre prijímateľa „Finančný príspevok budú môcť získať iba také projekty, ktoré umožnia napojenie sekundárnych a terciárnych uzlov do siete TEN-T a prispejú k posilneniu cezhraničnej spolupráce.“. Uvádza sa tiež, že „daný úsek cesty musí byť buď jedným úsekom, alebo v prípade projektu, ktorý sa skladá z niekoľkých úsekov ciest, musí medzi nimi existovať logické spojenie“. Tieto ustanovenia naznačujú, že kľúčové je, aby cezhraničný komunikačný ťah, plánovaný v rámci projektu, predstavoval logické (nie nevyhnutne priame) spojenie ako celok.