Aké náklady na prípravu je možné uviesť vo vyúčtovaní v rámci projektu?

Náklady na prípravu sa musia týkať činností priamo a jasne spojených s projektom. Príkladom prípravných činností sú, o. i. vypracovanie ekonomickej a finančnej analýzy a vypracovanie prekladu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

Všetky prípravné činnosti sa musia zrealizovať pred podaním žiadosti o poskytnutie finančného príspevku a musia byť nevyhnutné z hľadiska prípravy projektu. Základom oprávnenosti výdavkov sú dokumenty potvrdzujúce vecnú realizáciu úlohy (o. i. protokol o prevzatí, faktúra, účtenka) vystavené v období od 01.01.2014 do dňa podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (prvá verzia). 

Aby bolo možné vyúčtovať náklady na prípravu, musia byť naplánované v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku schválenej MV.