„Príklady uzlov dopravnej siete v rámci programu V-A PL-SK“ - príloha č. 6 Príručky pre prijímateľa predstavuje vyčerpávajúci zoznam uzlov dopravnej siete, alebo len ich vybrané príklady? Musí sa zmodernizovaný cestný ťah priamo spájať so sieťou TEN-T alebo uzlami vyššej kategórie (napr. z uzla tretej triedy na uzol druhej triedy), alebo môže premávka v smere uvedenom vyššie nepriamo viesť napr. na poslednom úseku po štátnej alebo vojvodskej/krajskej ceste?

Priložený zoznam týkajúci sa uzlov dopravnej siete je len orientačný a neobsahuje všetky uzly siete. Skutočnosť, že daná obec bola uvedená v spomenutej prílohe ešte neznamená, že cesta nachádzajúca sa na danom území patrí medzi oprávnené aktivity v rámci uverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí. V súlade s ustanoveniami príručky: „Finančný príspevok budú môcť získať iba také projekty, ktoré umožnia napojenie sekundárnych a terciárnych uzlov do siete TEN-T a prispejú k posilneniu cezhraničnej spolupráce“. Uvádza sa tiež, že „Podporované budú iba projekty týkajúce sa komunikačných ťahov, t. j. daný úsek cesty musí byť buď jedným úsekom, alebo v prípade projektu, ktorý sa skladá z niekoľkých úsekov ciest, musí medzi nimi existovať logické spojenie.“ Preukázaný cezhraničný charakter a preukázanie vytvorenia alebo zlepšenia prepojenia so sieťou TEN-T budú osobitne hodnotené počas hodnotenia oprávnenosti a počas vecného hodnotenia.