Odvolacie konanie

Ak máte odôvodnené námietky voči spôsobu hodnotenia vášho projektu, môžete podať odvolanie. Odvolať sa môžete výlučne voči nesúladu hodnotenia projektu s postupmi platnými v programe.

Odvolanie môže podať len HP alebo prijímateľ FMP. 

Odvolanie v poľskom a slovenskom jazyku spolu s prílohami podávate na príslušnom formulári a zasielate elektronickou poštou na SpS.

Formulár si môžete stiahnuť tu:  ODVOLACÍ FORMULÁR

Lehota na zaslanie odvolania je 15 kalendárnych dní odo dňa, ktorý nasleduje po doručení listu SpS oznamujúceho výsledok hodnotenia projektu alebo rozhodnutie MV o výbere projektu.

Odvolania skúma Odvolacia komisia, v zložení ktorej sú zástupcovia RO, NO,  a MV. Prácam komisie predsedá zástupca RO.

Rozhodnutie Odvolacej komisie o odvolaní je konečné.

Podrobné pravidlá podávania odvolaní nájdete v  Odvolacom konaní (pdf) 240.0 KB