Odvolacia komísia je orgán, ktorý rozhoduje o odvolaniach týkajúcich sa súladu hodnotenia a výberu projektov. Jej členmi sú zástupcovia RO, NO, SS a MV. Rozhodnutia Komisie o odvolaniach proti vedúcemu partnerovi alebo príjemcovi FMP sú právoplatné.

Viac informácií o Komisii a odvolacom konaní nájdete v kapitole 3.12 Programového manuálu a v prílohe 2 k rokovaciemu poriadku monitorovacieho výboru.