Nezrovnalosti / Boj proti podvodom v rámci Programu

Právo podať sťažnosť proti porušeniu práva Únie a vnútroštátneho práva, ktorým sa implementuje právo Únie, je univerzálne a dostupné pre každého.

Ak máte podozrenie na nezrovnalosť, môžete o tom poslať informácie na adresu: Nieprawidlowosci.EWT@mfipr.gov.pl.

Potvrdíme prijatie informácií, poskytneme oznamovateľovi anonymitu, prešetríme každé hlásenie a oznámime oznamovateľovi výsledok vyšetrovania.

Informácie sa môžu poskytovať v poľštine, angličtine a slovenčine.

Takisto môžete úradu OLAF zaslať signál o podozrení na nezrovnalosti. Informácie o tom, ako nahlásiť prípady úradu OLAF, nájdete na tomto odkaze https://anti-fraud.ec.europa.eu/olaf-and-you/report-fraud_sk.

Nižšie je uvedená príručka o boji proti podvodom v rámci programu a katalóg najdôležitejších varovných signálov. Publikácia je určená všetkým zainteresovaným stranám vrátane prijímateľov:

Nižšie sú uvedené publikácie o boji proti podvodom: