V tejto sekcii nájdete informácie o Monitorovacom výbore programu a prihlasovací panel pre prihlásenie sa členov MV.

Monitorovací výbor je tvorený zo zástupcov oboch členských štátov zapojených do programu, ako aj zo zástupcov sociálnych a hospodárskych partnerov, čiže zástupcov mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany životného prostredia, podpory sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí a nediskriminácie, ako aj v oblasti zachovania, ochrany, podpory a rozvoja kultúrneho dedičstva. Členmi MV budú aj zástupcovia sociálnych- ekonomických organizácií pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a v kontexte zlepšovania kvality vzdelávania, príspôsobenia vzdelávania potrebám trhu práce, a taktiež organizácie pôsobiace v oblasti boja proti nezamestnanosti mladých ľudí  a pracovnej aktivizácie, napr. zástupcovia akademickej obce. Zástupcovia partnerov budú delegovaní na členov MV zo strany  poľských a slovenských regionálnych  orgánov. Členom  MV bude aj jeden spoločný  zástupca reprezentujúci EZÚS Tatry a EZÚS Tritia. Na práci MV sa bude v úlohe poradcu zúčastňovať  aj Európska komisia. Medzi  hlavné úlohy MV patria okrem iného: schvaľovanie programových dokumentov a kritérií pre výber projektov, výber projektov
na poskytnutie finančného príspevku, riešenie odvolaní týkajúcich sa výberu projektov, monitorovanie pokroku implementácie programu a jeho prioritných osí v súlade s čl. 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, schvaľovanie ročných a záverečných správ o realizácií programu. Podrobný rozsah úloh a kompetencií Monitoracieho výboru sa nachádza v  programovom dokumente schváleným Európskou úniou (pdf) 1.0 MB.

Pre potreby mikroprojektov boli zriadené samostatné Monitorovacie výbory pre mikroprojekty.

Form
+(companyId:10155) +(groupId:19504) +(entryClassName:com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle +(head:true) +(status:0)) +((assetCategoryIds:54621) (assetCategoryIds:54622) (assetCategoryIds:54620) (assetCategoryIds:54619)) +((ddmStructureKey:12137)) +(displayDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostupné 37informácie zo všetkých kategórií