V rámci programu sa realizuje päť projektov FMP. Projekty FMP sa realizujú v dvoch prioritách: 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie - špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie a 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia - špecifický cieľ 2. Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“.

Každý projekt FMP pripravuje a realizuje jeden prijímateľ:

  • v priorite 3., v špecifickom cieli 1. – tri projekty FMP, ktoré realizuje: Združenie „Región Beskydy”, Združenie Karpatského euroregiónu Poľsko, EZÚS „TATRY”
  • v priorite 4., v špecifickom cieli 2. – dva projekty FMP, ktoré realizuje: Prešovský samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj

Ak chcete realizovať projekt, podajte žiadosť inštitúcii zodpovednej za vašu oblasť. Podrobnosti nájdete v "Príručke pre prijímateľa malých projektov", ktorú sme zaradili do sekcie "Dokumenty".

Malé projekty

Malé projekty realizované v rámci Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021 - 2027 sú spolufinancované z prostriedkov EFRR vo výške do 80% oprávnených výdavkov. Minimálna hranica spolufinancovania malého projektu z prostriedkov EFRR je 10 000 EUR a maximálna 80 000 EUR. Maximálny celkový rozpočet malého projektu je 100 000 EUR.

Dĺžka obdobia realizácie malého projektu je 12 mesiacov.

V rámci malých projektov je možné realizovať „mäkké” aktivity. Ako doplnenie mäkkých aktivít môžete kúpiť vybavenie nevyhnutné na realizáciu projektu.

Výdavky na infraštruktúru a stavebné práce môžu byť realizované len v malých projektoch realizovaných v rámci priority 3. Infraštruktúra nemôže byť jediným alebo hlavným cieľom realizácie malého projektu.

MSP sa nemôžu uchádzať o financovanie v rámci malého projektu.

 

Výzvy na predkladanie malých projektov

Malé projekty sa vyberajú na spolufinancovanie vo výzvach na predkladanie žiadostí o príspevok organizovaných prijímateľmi Fondov malých projektov. Všetky informácie o priebehu výzvy môžete získať od príslušného prijímateľa FMP.

Výzvy Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie:

Prvá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

Prvá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty Združenie Karpatský euroregión Poľsko

Prvá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty Združenie "Región Beskydy”

Výzvy Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia:

Prvá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty Prešovský samosprávny kraj

Prvá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty Žilinský samosprávny kraj