Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky oznamuje oznámenie


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) oznamuje, že na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/, https://www.plsk.eu/sk a https://www.enviroportal.sk/ je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnené podľa § 17 ods. 3 tohto zákona oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg 2021-2027 Poľsko – Slovensko“.  

Písomné stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia v Informačnom systéme EIA/SEA (www.enviroportal.sk/sk/eia) na adresu: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce 
Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce 
Račianska 153/A
830 03 Bratislava 
tel.: 02/583 17 349 
e-mail: peter.balun@vicepremier.gov.sk 

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sekcii programov cezhraničnej spolupráce, odbore riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce, na Račianska 153/A, 830 03 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).